Barn som bevittnar våld mot mamma. En undersökning om kvinnor och barn som vistas på kvinnojouren i Göteborg

Projektets övergripande syfte är att belysa hur barns psykiska hälsa och utveckling påverkas när mamman misshandlas samt vilka behov barnet har av stödjande/behandlande åtgärder.

Projektet inleddes med en kartläggning av verksamheten vid kvinnojourerna i Göteborg samt en pilotstudie där några kvinnor och barn intervjuades. I huvudstudien intervjuades mammor med barn som under tidsperioden 2000-10-21 till 2003-06-30 kom till någon av kvinnojourerna i Göteborg och stannade där mer än en vecka.

I intervjuerna användes ett semistrukturerat intervjuunderlag samt ett självskattningsformulär. Vidare intervjuades mammorna om varje enskilt barn och slutligen intervjuades barn som var fyra år eller äldre. Förutom intervjuerna gjordes en barnmedicinsk undersökning av barnen. 50 mammor med sammanlagt 86 barn deltog i studien.