Barn offer för sexualbrott på nätet: Orsaker, skeenden och konsekvenser

Syftet med projektet har varit att öka kunskaperna kring sexualbrott mot barn på nätet.

Projektet har särskilt fokuserat på hur och varför ett brott initierades , hur brottet utvecklades över tid, samt vad som hände efteråt. Det omfattade analyser av förundersökningar, förhör och domar samt intervjuer med barn och unga som utsatts för sexualbrott på nätet.

Forskarna konstaterar att det, utifrån hur rättssystemet hanterat frågan, går att få uppfattningen att sexuella övergrepp som sker via nätet mindre allvarliga än de som sker när offer och förövare möts fysiskt. Internetrelaterade sexualbrott har ansetts vara mindre kränkande, med följden att det förekommit mildare straff och lägre skadestånd.

I projektet ifrågasätts uppfattningen att övergrepp som sker via nätet alltid skulle vara mindre allvarliga. Övergreppen innefattar en stor bredd av handlingar där vissa av övergreppen kan vara av ytterst allvarlig och kränkande karaktär. Resultaten visar även att övergreppen kan orsaka stort lidande för de barn som drabbas, både på kort och på lång sikt. De symtom och potentiella konsekvenser som rapporteras i studierna ligger väl i linje med vad forskning på sexuella övergrepp mot barn utanför nätet visat, och symtombilden följer de processer och mönster som beskrivs i traumateori om sexuella övergrepp.

Enligt forskarna finns det inget som tyder på att sexuella övergrepp som sker via nätet är mindre allvarliga enbart för att kontakten med förövaren har skett via internet. När det gäller internetrelaterade sexualbrott finns dessutom faktorer som kan komplicera påverkan av övergreppen: att förövaren har möjlighet att kontakta barnet dygnet runt, rädslan för att bilder eller filmer från övergreppen ska spridas, och känslor av skuld och skam över att ha tvingats ta en aktiv roll i övergreppet. Studierna visade att det var betydligt vanligt att internetförövare använde press och smicker, strategier som kunde användas i situationer där barnet och förövaren enbart hade kontakt vid ett enda tillfälle, eller vid en långvarig relation.