Att skydda brottsdrabbade som utsatts för våld i en hedersrelaterat kontext

Syftet är att undersöka hur polisen i sitt arbete med skyddsåtgärder för de brottsdrabbade kan använda sig av den strukturerade checklistan PATRIARK när det gäller personer som drabbats av våld i ett hedersrelaterat kontext.

Studien är en utvärdering av det arbete som polismyndigheten i Stockholm har gjort avseende riskbedömningar och riskhantering av personer som drabbats av hedersrelaterat våld.

Myndigheten har delvis börjat använda riskbedömningsinstrument PATRIARK för att göra riskbedömningar för våld i ett hedersrelaterat kontext. Det är en evidensbaserad riskbedömning där bedömaren bedömer femton riskfaktorer; tio riskfaktorer bedöms efter gärningsmannen eller gärningsmännen, och fem sårbarhetsfaktorer bedöms hos offret. Vid polismästardistrikten Södertörn, Västerort och Söderort har polisen genomfört bedömningar med PATRIARK under 2008-2011. Studiens slutliga material bestod av totalt 100 PATRIARK som genomförts mellan åren 2008-04-01 och 2012-04-27.

Ett av de viktigaste resultaten av studien är att PATRIARK som riskbedömnings-instrument fungerar väl, dvs. bedömd risk har ett samband med de variabler som bedöms. PATRIARK har visat sig vara ett bra hjälpmedel i att arbeta fram en riskhanteringsstrategi för att skydda personer som utsatts för hedersrelaterat våld. Att arbeta strukturerat med riskbedömningar ökar möjligheterna att kunna hitta de fall där skyddsåtgärder behöver sättas in vilket i sin tur gör att de brottsdrabbade inte utsätts för upprepade våldshandlingar.

En annan viktig upptäckt är att hedersrelaterade brott identifierats av polisen men de använder sig inte av PATRIARK när de bedömer risk. Det är därför viktigt att arbeta in rutiner för polisen om hela ärendehanteringen, inte enbart utbilda på själva checklistan PATRIARK. Att de tre distrikten dokumenterar sina genomförda åtgärder på olika sätt är en viktig observation. Studien skulle kunna bidra till att ge förslag på dokumentationssätt som förenklar för handläggarna, både att säkerställa att brottsoffren får den hjälp och stöd som de är berättigade till och för att förenkla för uppföljning.

Studien har visat att många poliser har god kännedom om det hedersrelaterade våldet men att det saknas tydliga rutiner och riktlinjer för hur de ska omsätta sina kunskaper i praktiken för att skydda de brottsdrabbade på bästa sätt.