Att skilja mellan offer: Ett brottsofferperspektiv på människohandel och människohandelsliknande brottslighet

Syftet med projektet är att analysera regleringen och rättstillämpningen kring de människohandelsrelaterade brotten med särskilt fokus på människohandel för sexuella ändamål samt att studera olika tillvägagångssätt för att strypa efterfrågan vad gäller sexköp som ett led i att bekämpa människohandel.

Projektet analyserade köp av sexuella handlingar av människohandelsoffer samt barn och svenska domstolarnas tolkningsutrymme beträffande detta brott. Vidare hade projektet en komparativ ansats och beskrev fem staters reglering och tillämpning kring människohandel och sexköp av människohandelsoffer och barn. Komparationen gav exempel på effektiv tillämpning vid inhemsk människohandel och identifierade även hinder för att den sexköpsreglering som fanns skulle kunna användas vid köp av människohandelsoffer. Projektet behandlade också de växande kraven på stater att vidta åtgärder för att bekämpa människohandel effektivt samt att bekämpa andra typer av exploatering såsom tvångsarbete.