Arbetet mot arbetskraftsexploatering i Sverige - framställningen av offer och tillgången till rättvisa

Projektets syfte är att förstå hur offer representeras när praktiker identifierar, kategoriserar och bemöter exploatering av migrantarbetare och i förlängningen vilken betydelse dessa representationer får för den faktiska tillgången till rättvisa för offer för arbetskraftsexploatering.

De senaste decennierna har Sverige hanterat ett växande problem med migrantarbetare som utnyttjas på arbetsmarknaden under oacceptabla arbetsvillkor så som för låg eller ingen lön alls, för långa arbetspass, oacceptabel och farlig arbetsmiljö, boende på arbetsplatsen eller annan undermålig boendesituation. Projektet har undersökt hur migranter som faller offer för arbetskraftsexploatering hanteras av praktiker som har till uppgift att förebygga, motverka och bekämpa arbetskraftsexploatering.

Forskarna har genomfört cirka 30 intervjuer med myndighetspersoner och organisationer som arbetar med arbetskraftsexploatering, däribland representanter inom olika myndigheter, fackföreningar och ideella organisationer. I det insamlade och analyserade materialet ingår även över 200 förundersökningar i anmälda brott om människohandel för tvångsarbete och människoexploatering för tvångsarbete eller arbete under orimliga villkor.

Sammantaget visar resultaten av projektet att det är svårt för exploaterade migrantarbetare att få tillgång till rättvisa. De allra flesta polisanmälningar leder inte till åtal, potentiella offer riskerar att identifieras som "illegala migranter" snarare än potentiella offer i myndighetsgemensamma kontroller och sociala rättigheters starka koppling till rätten att stanna i Sverige försvårar för offer. Några fackförbund och ideella organisationer har dock utgjort en brygga för att offer för arbetskraftsexploatering har kunnat utkräva sina sociala och arbetsrättsliga rättigheter.