Arbetet mot arbetskraftsexploatering i Sverige - framställningen av offer och tillgången till rättvisa

Projektets syfte är att förstå hur offer representeras när praktiker identifierar, kategoriserar och bemöter exploatering av migrantarbetare och i förlängningen vilken betydelse dessa representationer får för den faktiska tillgången till rättvisa för offer för arbetskraftsexploatering.

Projektet kommer att undersöka hur migranter som faller offer för arbetskraftsexploatering hanteras av praktiker som har till uppgift att förebygga, motverka och bekämpa arbetskraftsexploatering. Forskarna kommer att intervjua myndighetspersoner och ideella organisationer som arbetar med arbetskraftsexploatering och analysera de dokument som ligger till grund för arbetet hos de olika organisationerna. Därutöver kommer projektet analysera anmälda brott om människoexploatering och om människohandel för tvångsarbete, samt tillhörande förundersökningar.