Är uppförandeproblem under ungdomsåren, kriminalitet och psykisk ohälsa relaterade till våld i nära relationer?

Projektets övergripande syfte var att identifiera särdrag och riskfaktorer med avseende på utövandet av våld inklusive dödligt våld i partnerrelationer hos psykiskt störda lagöverträdare liksom hos en grupp unga vuxna vålds- och sexualbrottsdömda.

I detta projekt har förövare av grovt/dödligt våld mot partner eller före detta partner respektive unga fängelsedömda män som fällts för våld mot partner studerats. Dessa förövare har beskrivits med avseende på bakgrundsdata och individkaraktäristika samt jämförts med förövare av andra typer av våldsbrott.

Förövare av grovt och dödligt partnervåld skilde sig från förövare av andra former av grovt våld. De framstod som betydligt mindre kriminellt belastade och klart äldre när de begick sitt första brott jämfört med andra våldsverkare. Mer än hälften av dem hade missbruksproblem, men deras missbruksdebut kom först efter att de passerat 25 års åldern medan andra våldsverkare missbruksdebuterade i tidiga tonåren. De var också i större utsträckning socialt förankrade avseende arbete och socialt nätverk.

De unga män som fällts för våld i partnerrelation liknade i nästan samtliga avseenden unga män som fällts för andra former av våldsbrott. Båda grupperna utmärktes av en hög förekomst av missförhållanden under barndomen, barndomsdebuterande ADHD och kluster B personlighetsstörningar som vuxna, utbredd förekomst av alla former av missbruk samt en impulsiv och kriminell livsstil.