Är homo- och bisexuella ungdomar mer sårbara och oftare offer för sexuella övergrepp än heterosexuella ungdomar?

Syftet är att undersöka i vilken omfattning och på vilket sätt homo- och bisexuella ungdomar är utsatta för sexuella övergrepp.

I studien undersöks sambanden mellan olika typer av sexuell utsatthet, inklusive internetrelaterade övergrepp, och sexuell läggning i en representativ befolkningsstudie bland ungdomar. Studien bygger på data från en enkätstudie med 3 498 elever i årskurs 3 på gymnasiet, genomförd 2009. Man har använt olika mått för sexuell läggning för att så korrekt som möjligt kunna tolka resultaten.

Resultaten visar att ungdomar som tillhör en sexuell minoritet är mer utsatta än heterosexuella ungdomar oavsett vilket mått som används för att mäta sexuell läggning. Resultaten visar också att könsaspekter måste tas i beaktande även i det här sammanhanget.