Allvarlig barnmisshandel – bakgrund och risk

Syftet är att undersöka bakgrunds- och riskfaktorer vid barnmisshandel och söka strategier för att förebygga denna allvarliga brottslighet mot barn samt att undersöka hur aktuella myndigheter agerat utifrån den kunskap de haft om barnen.

Forskarna har undersökt det mer allvarliga våldet mot barn i två delstudier. I den första har polisanmälningar om barnmisshandel i ett svenskt polisdistrikt (n=142) studerats och de allvarliga fallen jämfördes med övriga fall. I den andra delstudien har de allvarliga fallen studerats vidare i syfte att belysa risk- och bakgrundsfaktorer.