Alkoholens effekter på vittnesmål om våld i nära relationer

Syftet är att undersöka effekterna av alkohol på mäns och kvinnors vittnesmål om våld i nära relationer samt att förbättra teknikerna för att utröna utsagornas tillförlitlighet i den rättsliga utredningen.

Projektet visar att alkoholpåverkade kvinnors utsagor var kortare jämfört med nyktra kvinnors, medan alkoholpåverkade män inte rapporterade mindre information än nyktra. Andelen korrekt rapporterad information påverkades inte av alkohol, varken för kvinnor eller män. Både de alkoholpåverkade kvinnorna och männen skattade fysisk aggression som mindre allvarlig jämfört med nyktra vittnen. Båda könen rapporterade dock verbal aggressionsnivå som högre än de nyktra vittnena. En förklaring till det är alkoholens ångestdämpande effekter, t.ex. att mindre sociala felsteg uppfattas som förolämpningar medan verkliga hot uppfattas som mindre allvarliga än vad de faktiskt är. Angående alkoholens påverkan på skuldfördelning mellan mannen och kvinnan, visade det sig att alkoholpåverkade vittnen fördelade skulden mer jämt mellan mannen och kvinnan, medan nyktra vittnen uppfattade mannen som mer ensamt skyldig för att situationen ledde till fysiskt våld.

En slutsats som kan dras är att alkohol har mångfacetterade effekter på vittnesmål, vilket t.ex. rättsväsendets aktörer behöver beakta. Lovande är däremot att berusade vittnen kunde ge lika korrekta utsagor som nyktra.