Äldre utsatta för övergrepp - sjukvårdens ansvar. Ett projekt för att förbättra upptäckt och omhändertagande av våldsutsatta äldre inom somatisk slutenvård

Projektet syftar till att undersöka beredskapen hos vårdpersonal att upptäcka och hjälpa utsatta äldre samt att validera ett screeninginstrument för att upptäcka utsatthet för övergrepp hos äldre. Vidare studeras förekomsten av utsatthet för övergrepp hos äldre och upplevelsen av att vara utsatt för övergrepp.

Projektet kommer även att studera vilken hjälp utsatta äldre själva vill ha från vården och vilka insatser anhöriga till äldre som utsatts för övergrepp vill att den utsatta ska få.