Illustration av två barn, en familj och tre vuxna som arbetar

Om webbutbildningen

Webbutbildningen om barn som bevittnat brott syftar till att öka kunskapen om behoven hos barn som bevittnat våld och som vistas i skyddat boende. Utbildningen ger också kunskap om konsekvenserna för de här barnen av att ha umgänge med en förälder som är misstänkt för att ha utövat våld mot den andra föräldern.

Webbutbildningen är ett resultat av ett regeringsuppdrag till Brottsoffermyndigheten.

Om regeringsuppdraget

Brottsoffermyndigheten fick i regleringsbrevet för 2020 i uppdrag att stärka kompetensen om behov hos barn som har bevittnat våld och som vistas eller har vistats i skyddat boende. Regeringen hänvisade till att det i betänkandet Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende, SOU 2017:112, anges att det inte är ovanligt att ett barn som vistas i skyddat boende har umgängesrätt med en förälder som är misstänkt för att ha utövat våld mot den andra föräldern. Ett sådant umgänge kan innebära risker ur ett säkerhetsperspektiv och få känslomässiga konsekvenser för barnet.  

Brottsoffermyndigheten fick därför i uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd för berörda aktörer som till exempel socialtjänstens familjerätter, ombud och domstolar avseende behoven hos barn som har bevittnat våld och som vistas i skyddat boende.

Om Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten är en nationell myndighet som arbetar för att göra det bättre för människor som utsatts för brott. Det gör myndigheten bland annat genom att:

  • besluta om statlig ersättning till brottsoffer, så kallad brottsskadeersättning,
  • kräva tillbaka utbetald brottsskadeersättning från gärningspersoner,
  • finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden, och
  • samla och sprida kunskap om brottsofferfrågor.

Det övergripande målet för Brottsoffermyndigheten är att främja brottsoffers rättigheter och uppmärksamma deras behov och intressen.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta Brottsoffermyndigheten genom att ringa 090-70 82 00 eller skicka e-post.

Du kan också besöka myndighetens webbplats. Där hittar du information på flera språk om brottsoffers rättigheter och om rättsprocessen.