Ordlista

A
Advokat
En advokat är en jurist som hjälper en klient inför domstol eller i kontakt med en myndighet eller som yrkesmässigt erbjuder rådgivning och andra juridiska tjänster.

För att få kallas advokat måste personen vara medlem i Sveriges advokatsamfund. För att ha möjlighet att bli medlem krävs en juristexamen och fem års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete.

B
Brott
En handling som är straffbar enligt lag.

Brottmål
När ett misstänkt brott ska behandlas i domstol kallas det för brottmål.

D
Dom
De beslut som domstolen kommer fram till i målet.

Domstolar
De myndigheter som avgör olika rättsliga frågor kallas domstolar. De allmänna domstolarna behandlar bl and annat brottmål. De är indelade i tre nivåer, instanser:

Tingsrätt (första instans)
Hovrätt (andra instans)
Högsta domstolen (sista instans)

F
Frivården
En organisation inom kriminalvården som administrerar straff som till exempel skyddstillsyn och samhällstjänst. I mål där straffet kan bli fängelse begär domstolen ofta ett utlåtande från Frivården. Utlåtandet används som underlag när domstolen bestämmer om straffet ska bli fängelse eller till exempel villkorlig dom eller skyddstillsyn.

Förundersökning
Den utredning som görs under ledning av polis eller åklagare för att utreda ett brott.

H
Huvudförhandling
Ett annat ord för rättegång. Ett muntligt sammanträde i en domstol inför avgörandet av ett mål.

J
Jurist
Ett samlingsnamn för alla som tagit en juristexamen. En jurist är expert på att analysera och lösa juridiska problem och på att tolka lagar och avtal. Jurister kan till exempel jobba som domare, åklagare eller på försäkringsbolag.

L
Laga kraft
En dom eller ett beslut vinner laga kraft när domen eller beslutet inte längre kan överklagas. Oftast har du tre veckor på dig att överklaga en dom. Att domen vunnit laga kraft innebär alltså att den kan verkställas, det vill säga om domstolen till exempel har dömt gärningspersonen till fängelse kan personen börja avtjäna sitt fängelsestraff.

M
Medling
Brottsoffer och gärningsperson möts för att tillsammans med en opartisk medlare tala om brottet.

Målsägande
Den som har utsatts för eller lidit skada av ett brott kallas för målsägande under rättsprocessen.

Målsägandebiträde
En juridiskt utbildad person, oftast en advokat, till stöd under rättsprocessen för den som utsatts för allvarligare brott. Målsägandebiträdet betalas av staten.

N
Nämndeman
Nämndemännen har rösträtt och dömer tillsammans med yrkesdomaren i brottmål och familjemål. De nomineras till nämndemän av de politiska partierna och ska fungera som komplement till juristdomaren. Nämndemännen är inte utbildade jurister, utan har andra yrken. De förekommer i tingsrätt, länsrätt, hovrätt och kammarrätt.

O
Offentlig försvarare
En offentlig försvarare försvarar en person som är misstänkt för ett brott. Den som till exempel är häktad, anhållen eller misstänkt för ett brott som kan ge längre fängelsestraff än sex månader ska få en försvarare.

P
Part
Den som ansöker om stämning och den som stämningen är riktad mot är parter i målet. I ett brottmål innebär det att åklagaren och den tilltalade är parter. Målsäganden kan bli part genom att begära skadestånd eller genom att biträda åtalet.

Protokollförare
En tjänsteman utan juristutbildning som arbetar som protokollförare vid olika typer av förhandlingar. Även tingsnotarier och beredningsjurister arbetar ofta som protokollförare. Den som är protokollförare vid en förhandling ingår inte i rätten, det vill säga personen har inte rösträtt när rätten skall fatta beslut. Protokollföraren skriver ett protokoll över förhandlingen och har även vissa andra praktiska uppgifter att göra under huvudförhandlingen.

Påföljd
Straff, till exempel böter, fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård.

R
Rättspraxis
Domstolars och myndigheters avgöranden, särskilt högre instansers avgöranden.

S
Strafföreläggande
Åklagaren kan vid enklare brott, som den tilltalade erkänt, besluta om straff och skadestånd utan att det behöver blir någon rättegång.

T
Tilltalad
Den misstänkte som är åtalad i målet, det vill säga den som enligt åklagarens uppfattning är skyldig till brott. Brottmålsrättegångens syfte är bland annat att avgöra om den tilltalade har begått brottet eller inte.

Tingsnotarie
En (oftast) nyutexaminerad jurist som gör en 1,5-2 år lång praktiktjänstgöring vid tingsrätten.

Tvistemål
När domstolen tar upp och avgör en tvist där två parter inte kan komma överens.

V
Vite
En sorts böter du måste betala om du inte har följt ett beslut.

Y
Yrka

Begära eller kräva att ett visst beslut ska fattas.

Å
Åklagare
En jurist som leder förundersökningar och som representerar staten under rättegången.

Åtal
En begäran av åklagaren, eller av en enskild person, att domstolen ska döma en viss person för ett eller flera brott.

Åtalsunderlåtelse
Ett beslut av åklagaren att inte väcka åtal, till exempel på grund av gärningspersonens låga ålder.

Ö
Överklagande
En begäran om att få målet prövat i högre instans (se Domstolar ovan) om du inte är nöjd med domen.


Andra myndigheter inom rättsväsendet har också sammanställt ordlistor som förklarar olika juridiska begrepp.
Senast uppdaterad:2017-11-30