FAQ Brottsoffermyndigheten

Var finns Brottsoffermyndigheten?

Brottsoffermyndigheten är placerad i Umeå. Det finns alltså bara en myndighet för hela landet och i Umeå arbetar cirka 50 anställda inom myndighetens alla verksamhetsområden.

 

Det förekommer också att myndigheten bedriver verksamhet i projektform på andra ställen i landet: i Örebro har det genomförts flera projekt och i Linköping arbetade en person för Brottsoffermyndigheten med ett ettårigt projekt som avslutades hösten 2002. Under 2002-03 bedrevs ett lokalt förankrat samverkansprojekt i Gävle. Gävleprojektets mål var att på lokalplanet förbättra samarbetet mellan de myndigheter och ideella organisationer som kommer i kontakt med brottsoffer.

 

Sedan hösten 2003 finns en person anställd i Malmö för att samordna och utveckla vittnesstödsverksamheten i regionen.

Är brottsofferjourerna knutna till Brottsoffermyndigheten?
Nej. Brottsofferjourerna är lokala ideella föreningar som är sammanslutna i Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ). BOJ har sitt säte i Stockholm och de lokala jourerna finns runtom i landet. Brottsoffermyndigheten, som är en statlig myndighet, samarbetar dock ofta med BOJ precis som myndigheten gör med andra myndigheter och ideella organisationer.
Varför finns Brottsoffermyndigheten?
Brottsoffermyndighetens ska arbeta för att främja brottsoffers rättigheter, behov och intressen. Detta är det övergripande målet. Konkret har myndigheten rikstäckande ansvar för tre områden.
 
1. Brottsskadeersättning - pengar betalas till enskilda brottsoffer som inte kan få ersättning för sin skada från annat håll. (Vissa andra förutsättningar måste också vara uppfyllda.)
 
2. Brottsofferfonden - pengar delas ut till projekt, verksamheter och forskning som har till syfte att förbättra situationen för brottsoffer.
 
3. Kunskapscentrum - information och forskningsresultat på brottsofferområdet samlas och sprids genom t.ex. utbildningsinsatser, broschyrer och konferenser.
Hur kan Brottsoffermyndigheten hjälpa mig om jag råkat ut för ett brott?

Brottsoffermyndigheten kan ge dig information om den rättsliga processen och om dina rättigheter. Till exempel hur polisutredningen och rättegången går till, vad du kan yrka i skadestånd och till vem du kan vända dig om du vill ha psykologiskt stöd eller praktisk hjälp. Myndigheten kan också, sedan den rättsliga processen är avslutad, betala ut en statlig ersättning, s.k. brottsskadeersättning, för din skada. Alla brottsoffer har inte möjlighet att få denna ersättning, till exempel kan sak- och förmögenhetsskador bara ersättas under vissa speciella förutsättningar. Vidare måste alla andra ersättningsmöjligheter vara uttömda innan man kan få ersättning från Brottsoffermyndigheten.

 

Brottsoffermyndigheten har inte några psykologer eller kuratorer anställda och kan alltså inte bistå med den typen av samtalsstöd.

Senast uppdaterad:2012-04-23