FAQ Brottsofferfonden

Vilka riktlinjer styr hur fondens medel fördelas?
Arbetet i Brottsofferfonden regleras bl.a. av lag (1994:419) om brottsofferfond och förordning (1994:426) om brottsofferfond. Utöver detta får Brottsoffermyndigheten varje år anvisningar från regeringen om områden som är särskilt angelägna att prioritera. Det är de organisationer och projekt som bedöms tillföra brottsoffer störst nytta som beviljas medel från Brottsofferfonden.
Vem kan söka medel från Brottsofferfonden?
Brottsofferfonden är öppen för ansökningar från ideella organisationer, verksamhet i privat regi, verksamhet i offentlig regi samt forskare. De projekt som finansieras från Brottsofferfonden ska vara inriktad på konkret brottsofferarbete eller brottsofferfrågor mer generellt.
Varifrån kommer Brottsofferfondens pengar och hur mycket pengar finns i fonden?
Fonden finansieras av personer som döms för brott där fängelse ingår i straffskalan. Dessa personer ska enligt lag betala 800 kronor till Brottsofferfonden. De som avtjänar sitt straff med s.k. fotboja betalar en avgift på 80 kronor per dag upp till 9 600 kronor. Brottsofferfonden tar även emot gåvor från privatpersoner, företag och organisationer. Varje år kommer det in ca 30 miljoner kronor till fonden.
Varför måste vi ansöka om projektmedel för anställning av vår vittnesstödssamordnare varje år? Kan inte beslut fattas för flera år framåt?
Brottsofferfonden kan endast bevilja projektbidrag för ett år i taget. För de projekt som löper längre än ett år måste en ny ansökan skickas in för varje år. Den nya ansökan kommer då att bedömas i konkurrens med de andra ansökningarna.
Vad är Brottsofferfonden?
Brottsofferfonden är en fond uppbyggd av medel från dömda gärningspersoner. Fondens övergripande syfte är att stödja olika projekt och verksamheter som gagnar brottsoffer. Observera alltså att Brottsofferfondens medel inte går till brottsskadeersättning till enskilda brottsoffer. Fonden har funnits sedan 1994.
Vad beviljar Brottsofferfonden medel för?
Brottsofferfonden kan bevilja medel för utbildning, information, försöks- och utbildningsverksamhet och forskning. Utöver detta kan medel beviljas i form av verksamhetsstöd till ideella organisationer, främst brottsofferjourer. Syftet med de olika projekten ska vara att förbättra eller uppmärksamma brottsoffrens situation.
Kan vi söka medel för lokalhyra?
Generellt kan man inte beviljas medel för lokalhyra eftersom den utgiften ingår i verksamhetens löpande kostnader. Om föreningen har beviljats verksamhetsstöd kan dessa medel användas för lokalhyra.
Har föreningen beviljats bidrag till vittnesstödssamordning kan delar av den beviljade summan användas till extra lokalkostnader för vittnesstödssamordnarens arbetsplats.
Projektbidrag kan beviljas för tillfällig hyra av lokal i samband med utbildning av nya vittnesstöd, vid informationsinsatser eller andra aktiviteter.
Hur ska vi redovisa våra projektmedel?
Redovisningen ska skickas in till Brottsoffermyndigheten senast 15 månader efter beslutet om tilldelning av medel. Datum för redovisning finns angivet i kontraktet. Redovisningen ska innehålla en redogörelse för hur projektet har genomförts, en utvärdering/reflektion och slutsatser avseende projektets genomförande och resultat samt en ekonomisk redovisning.
Hur bestäms storleken på bidraget för vittnesstödssamordning?
Brottsofferfonden utgår från ett antal olika kriterier vid beslut om projektbidrag till vittnesstödssamordning. Det viktigaste underlaget är statistik från Domstolsverket om antal avgjorda brottmål per år på respektive domstol. Vittnesstödsstatistiken och uppgifter från Brottsoffermyndighetens årliga kartläggning av vittnesstödsverksamheten vägs också in i bedömningen av bidragets storlek. Utifrån detta har en bidragsnyckel tagits fram.
Hur ansöker jag om medel?
Ansökan ska vara skriftlig och inges till Brottsoffermyndigheten. Den görs enklast på ansökningsblanketter som kan beställas från Brottsoffermyndigheten eller laddas ner från vår hemsida. Ansökan ska innehålla en beskrivning av den verksamhet ansökan avser, redogörelse för vad man vill uppnå med den planerade verksamheten, budget samt en plan över hur projektet skall utvärderas och redovisas. Om det är en förening eller organisation som söker ska gällande stadgar, senaste verksamhetsberättelse och årsredovisning samt uppgift om styrelsens sammansättning bifogas.
Senast uppdaterad:2015-02-23