Finns det någon att prata med?

Det finns många myndigheter och ideella organisationer som kan hjälpa och stödja dig som har blivit utsatt för brott. Du kanske behöver prata med någon om vad som har hänt eller få svar på frågor.

Här hittar du en lista med förslag på organisationer som kan vara till hjälp för dig. I slutet finns också länk till en sida med kontaktuppgifter uppdelade regionvis.


Brottsofferjour
Det finns över 100 lokala brottsofferjourer i landet där ideellt aktiva medlemmar arbetar. De kan ge stöd, råd och hjälp till dig som är brottsoffer, anhörig eller vittne. De som söker hjälp har oftast blivit utsatta för misshandel, olaga hot, sexualbrott,
grov kvinnofridskränkning, rån eller stöld. Varje år får ungefär 50 000 brottsdrabbade stöd av en lokal jour.

Den rikstäckande organisationen heter Brottsofferjouren Sverige. Du kan hitta mer information på Brottsofferjouren Sveriges webbplats. På webbplatsen finns även information om lokala brottsofferjourers kontor. Brottsofferjouren Sverige har också en telefoncentral som ger en första hjälp och numret dit är 116 006.

Många brottsofferjourer har vittnesstöd, det vill säga någon som kan hjälpa dig innan och efter en rättegång. Särskilt utbildade stödpersoner samtalar med dig om brottet och kan ge information om till exempel rättsprocessen.

Där finns också utbildade språkvolontärer som kan ge stöd på många olika språk. Ring 0200-21 20 19 för att få hjälp på ditt modersmål.


Kvinnojour
En kvinnojour är en ideell förening som erbjuder både praktiskt och psykologiskt stöd om du har utsatts för övergrepp. De kan hjälpa misshandlade och hotade kvinnor att få skyddat boende. Många kvinnojourer erbjuder också juridisk rådgivning.

Det finns två riksorganisationer för kvinnojourerna. De heter Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, samt Unizon. Inom båda organisationerna finns flera tjejjourer för unga kvinnor. Läs mer på Roks webbplats och Unizons webbplats.

Terrafem, för kvinnor och flickor med utländsk härkomst, driver en rikstäckande jourtelefon som erbjuder stöd och råd på drygt 40 olika språk. Läs mer på Terrafems webbplats.

Somaya kvinno- och tjejjour stöttar kvinnor och HBTQ-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext. De erbjuder stöd på flera olika språk via telefon, chatt och e-post. Läs mer på Somayas webbplats.

Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit du som våldsutsatt kvinna kan ringa dygnet runt. Släktingar, vänner och arbetskamrater är också välkomna att ringa. Stödtelefonen är bemannad av utbildad personal som ger dig personligt stöd och information om den hjälp som finns på din hemort. Samtalet är kostnadsfritt och syns inte i efterhand på telefonräkningen. Telefonnumret är 020-50 50 50. Du kan
välja att vara anonym och medarbetarna har tystnadsplikt. Läs mer på Kvinnofridslinjens webbplats.

Kvinnofridslinjen sköts av Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK. NCK finns i Uppsala och har en mottagning på Akademiska sjukhuset för dig som behöver vård och stöd. Läs mer på NCK:s webbplats.


Socialtjänsten
Socialtjänsten i din kommun har ett stort ansvar att hjälpa både dig som är brottsoffer och dina anhöriga. Du kan kontakta socialtjänsten genom att ringa kommunens växel. Via din kommuns webbplats kan du också få kontaktinformation. På webbplatsen för Sveriges kommuner och landsting kan du hitta kontaktuppgifter för alla kommuner.


Mansjour
En mansjour ger stöd åt dig som är man och har utsatts för misshandel. Det finns inte mansjour i alla kommuner, men på webbplatsen Rikskriscentrum hittar du kontaktuppgifter till lokala jourer för män.


RFSL Stödmottagning
RFSL Stödmottagning är till för hbtqi-personer utsatta för trakasserier, hot och våld. Telefonnumret är 020-34 13 16. Du kan också besöka RFSL Stödmottagnings webbplats.


BRIS - Barnens rätt i samhället
Barnens rätt i samhället, BRIS, är en ideell organisation som stödjer dig som är ung och far illa. Du kan kontakta BRIS om du har funderingar eller problem av vilket slag som helst. Att kontakta BRIS är gratis och du kan vara anonym.

Du kan ringa, mejla eller chatta via ett diskussionsforum på deras hemsida. Där kan du diskutera med andra unga. På BRIS webbplats finns också råd och stöd för olika situationer. Telefonnumret till BRIS är 116 111.

Alla som arbetar på BRIS har avlagt ett tystnadslöfte. Det betyder att det du säger inte förs vidare till någon annan. Om du vill kan BRIS hjälpa dig med att göra en anmälan till polis eller socialtjänst för att du ska få fortsatt hjälp.


Stödcentrum för unga brottsoffer
Fler och fler kommuner har särskilda stödcentrum för unga brottsoffer. De vänder sig i första hand till ungdomar och unga vuxna som blivit utsatt för till exempel personrån, misshandel, våldtäkt, olaga hot och ofredande. Om du blivit vittne till brott kan du också få stöd och hjälp.

Stödcentrum för unga brottsoffer erbjuder stödsamtal, rådgivning och praktisk hjälp vid till exempel besök hos polis eller vid kontakter med försäkringsbolag. De kan också ställa upp med att följa med som stöd vid rättegång. Vissa stödcentra
har även föräldrastöd där det går att boka tid för individuella samtal eller delta i föräldraträffar.

Det finns ingen rikstäckande organisation som samordnar alla stödcentrum. Kontakta din kommun om du vill komma i kontakt med ett stödcentrum.


Ungdomsmottagning
Ungdomsmottagningarna vänder sig till dig som är mellan 13 och 20 år. Där finns ofta kurator, barnmorska och sjuksköterska som du kan samtala med och få hjälp av. Många ungdomsmottagningar har dessutom läkare, gynekolog och psykolog.

All personal har tystnadsplikt, men ska anmäla till socialtjänsten om de misstänker att någon far illa. På ungdomsmottagningen är personalen van att svara på frågor kring sex, som till exempel ”vad ska man ställa upp på?” eller ”var går gränsen för våldtäkt?”. De är också vana att prata med ungdomar som mår dåligt eller bara vill prata.

Vissa mottagningar har drop-in-verksamhet dit du kan komma när som helst utan att boka tid. En del har speciella tider då de tar emot bara tjejer eller bara killar.

UMO är en ungdomsmottagning på nätet. På UMO:s webbplats finns dessutom en lista över alla ungdomsmottagningar i landet. Där kan du se om det finns någon i närheten av dig.


Medling
Medling innebär att brottsoffer och gärningsperson möts för att tillsammans med en opartisk medlare samtala om brottshändelsen. Medling finns i olika former. När gärningspersonen är under 21 år är kommunen skyldig att erbjuda medling. En förutsättning för medling är att gärningspersonen erkänt brottet. Dessutom ska båda parter vilja delta.

Medling är helt frivilligt och alltså ingenting som brottsoffret behöver vara med på. Medlingen kan leda till avtal, bland annat om hur brottsoffer och gärningsperson ska bete sig vid eventuella framtida kontakter med varandra, vilket kan vara en trygghet för brottsoffret.

Avtal om ekonomisk kompensation för skador kan däremot leda till problem, särskilt om det handlar om stora belopp eller personskador. Det kan nämligen göra att du som brottsoffer inte längre kan få brottsskadeersättning. Kontakta Brottsoffermyndigheten om du har frågor om sådana avtal.


Länk till Kontaktuppgifter lokalt och regionalt!

Senast uppdaterad:2021-04-08