Våld och hot i nära relation – riktat mot barn

(inklusive grov fridskränkning)

När barn utsätts för våld eller hot av en närstående är det alltid en försvårande omständighet att brottet just begåtts av någon som barnet ska kunna känna förtroende för. Många av brotten sker också i barnets hem, där barnet har rätt att känna sig trygg. Det förhållande att barnet oftast är fysiskt underlägsen gärningspersonen och i många fall står i ett beroendeförhållande till denne förstärker också kränkningsgraden, likaså om brottet har pågått en längre tid. I övrigt ser man till samma omständigheter som vid ”vanlig” misshandel; våldets karaktär, tillhyggen som använts, förnedrande inslag med mera. Det är mycket svårt att urskilja någon regelrätt praxis i dessa ärenden, eftersom det oftast finns individuella variationer i ett eller flera av de nivåbestämmande kriterierna att ta hänsyn till. De referat som tagits upp under denna rubrik bör därför mer ses som exempel på avgjorda brottsskadeärenden än som en beskrivning av praxis. De kriterier som Brottsoffermyndigheten särskilt tar sikte på vid bedömningen av kränkningsersättningens storlek är våldets art, frekvens och varaktighet. Referat gällande försök till mord mot barn begånget av en närstående person finns i avsnittet Försök till mord/dråp under menyrubriken Brott mot liv och hälsa.

Höjda ersättningsnivåer för kränkning vid grov fridskränkning mot barn

Den 11 oktober 2021 beslutade Brottsoffermyndigheten att höja ersättningsnivåerna för kränkning vid grov fridskränkning mot barn. Det innebär att vissa referat i det här avsnittet är missvisande och att kränkningsnivån egentligen – med nu gällande praxis – ska vara högre. De referat som inte längre är aktuella är därför överstrukna. Mer information om de nya nivåerna och omständigheter som ligger till grund för respektive belopp finns via länken nedan.

Barnfridsbrott

Barnfridsbrott är ett nytt brott som infördes i brottsbalken den 1 juli 2021. Praxis på området är därför hittills mycket begränsad. För att ansvar för brottet ska komma i fråga krävs att ett barn bevittnar en gärning som finns uppräknad i 4 kap. 3 § brottsbalken. Det krävs vidare att gärningen har bevittnats av ett barn som är närstående eller tidigare närstående till både gärningspersonen och den som gärningen begås mot.

Exempel på omständigheter som kan påverka nivån på kränkningsersättningen är allvaret i de enskilda gärningarna som bevittnas (grundbrottet), straffvärdet samt kränkningsersättningens storlek för grundbrottet.

Brottsoffermyndigheten har, i de första tre besluten som myndigheten har fattat på området, funnit att kränkningsersättningen för barnfridsbrottet bör vara i paritet med den kränkningsersättning som målsäganden till grundbrottet – i den del som barnet bevittnat – är berättigad till.

Våld/hot vid ett eller ett par enstaka tillfällen

78.

5 000 kronor

En åttaårig pojke misshandlades av sin pappa i den gemensamma bostaden. Pappan tilldelade honom ett slag i ansiktet med öppen hand vilket medförde smärta. Hovrätten dömde mannen för ringa misshandel och att betala skadestånd till pojken med 5 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten gav samma belopp i brottsskadeersättning. Ärende 3082/2013

79.

5 000 kronor

En treårig pojke misshandlades av sin pappa i den gemensamma bostaden genom att han slog honom på låret. Våldet medförde smärta och ett framträdande blåmärke. Hovrätten dömde pappan för misshandel och att betala skadestånd till pojken med 5 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 9703/2019

80.

7 000 kronor

En nioårig pojke hotades av sin pappa genom att han uttalade hot av innebörden att han skulle döda eller allvarligt skada honom, hans mamma och hans syskon. Tingsrätten dömde pappan för olaga hot och att betala skadestånd till pojken med 7 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 9273/2016

81.

7 000 kronor

En 13-årig pojke misshandlades av sin pappa som tilldelade honom ett slag i ansiktet som medförde smärta och blåmärke. Misshandeln ägde rum i familjens bostad. Tingsrätten dömde pappan för brottet och att betala skadestånd med 7 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning utgick med samma belopp. Ärende 7818/2019

82.

10 000 kronor

En pojke misshandlades vid två tillfällen av sin pappa när han var tre respektive fyra år. Vid det första tillfället slog pappan pojken i huvudet och vid det andra tillfället luggade han pojken. Våldet medförde övergående smärta. Tingsrätten dömde pappan för två fall av ringa misshandel och att betala skadestånd till pojken med 10 000 kronor för kränkning. Vid bedömningen av ersättningens storlek beaktade domstolen att gärningarna avsett våld som en förälder utövat mot ett litet barn i deras gemensamma hem. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med det utdömda beloppet. Ärende 2796/2020

83.

15 000 kronor

En 15-årig flicka misshandlades vid ett tillfälle av sin pappa i den gemensamma bostaden genom att han slog henne flera gånger med en dubbelvikt datorsladd, varav en gång mot ansiktet och tre gånger mot kroppen. Våldet medförde en ögonskada. Tingsrätten dömde pappan för brottet och att betala skadestånd för kränkning med 15 000 kronor. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 11329/2017

84.

30 000 kronor

En pojke misshandlades vid ett tillfälle av sin pappa när han var sju månader. Våldet bestod i att pappan tilldelade pojken upprepade knytnävsslag mot huvudet. Han försökte även slita honom ur mammans famn genom att dra honom i benen. Till följd av våldet fick pojken smärta, svullnad, överhudsavskrapningar och blåmärken. Tingsrätten dömde pappan för misshandel. I domskälen anförde tingsrätten att misshandeln varit mycket allvarlig då pojken varit ett spädbarn och att misshandeln mot honom pågått under lång tid när han befunnit sig i moderns famn, men att han inte fått några allvarliga skador. Domstolen dömde pappan att betala skadestånd för kränkning med ett vitsordat belopp. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning till pojken med samma belopp som domstolen dömt ut, vilket var 30 000 kronor. Ärende 412/2020

85.

100 000 kronor

En sex månader gammal pojke misshandlades av sin pappa vid i vart fall två tillfällen. Genom upprepat direkt riktat trubbigt våld och upprepade överböjningar av lederna, exempelvis genom kraftiga skakningar av kroppen, tillfogades pojken blåmärken och tolv frakturer på armar och ben, omfattande och livshotande skallskador, blödningar innanför hjässans hårda hinna, blödningar bredvid hjärnhinnan och svullnad av vänster hjärnhalva. Hovrätten dömde pappan dels för misshandel av normalgraden som avsåg en brottsspricka på vänstra skenbenets övre del, dels för synnerligen grov misshandel. Skadeståndet bestämdes till 100 000 kronor för kränkning. Barnet fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 3769/2013

Våld vid flera tillfällen

86.

20 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En 15-årig pojke utsattes vid flera tillfällen under två år och tre månaders tid för våld och hot av sin mamma. Vid cirka tio tillfällen tog mamman grepp om och drog i hans öra. Vid ett tillfälle tog hon ett grepp om hans haka. Våldet medförde smärta. Mamman hotade också pojken vid flera tillfällen genom att säga att han skulle bli slagen. Tingsrätten dömde mamman för grov fridskränkning och att betala skadestånd med 20 000 kronor. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 2589/2019

87.

30 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En pojke misshandlades och ofredades av sin pappa under drygt två års tid när han var 12–14 år. Vid ett tillfälle kastade pappan ett bollracket som träffade sonen på hälen. Vid ett stort antal tillfällen knuffade pappan in honom i en vägg vilket medförde smärta, ömhet och blånader. Pappan ofredade honom också vid ett stort antal tillfällen genom att uttala kränkande tillmälen såsom att han var efterbliven, dum i huvudet, misslyckad och störd. Hovrätten dömde pappan för grov fridskränkning och att betala skadestånd till pojken med 30 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning utgick med samma belopp. Ärende 11493/2019

88.

30 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En flicka misshandlades vid flera tillfällen under cirka ett år och sju månaders tid av sin pappa. Hon var vid tiden för brotten 11–13 år. Vid ett tillfälle slog han henne i ansiktet och kastade en stol som träffade henne i ryggen samt uttalade hot om att döda flickan och övriga i familjen. Vid ett annat tillfälle slog han flickan på armen med en skruvmejsel och vid ytterligare ett tillfälle kastade han en nyckelknippa som träffade henne i pannan. Vid ett annat tillfälle tilldelade han henne ett slag i ansiktet. Utöver detta slog han henne vid upprepade tillfällen med öppen hand i ansiktet. Våldet medförde smärta och sårskador. Hovrätten dömde pappan för grov fridskränkning och att betala skadestånd med 30 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 8354/2019

89.

40 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En flicka misshandlades vid i vart fall sju tillfällen av sin mamma under knappt två års tid när hon var 14–16 år. Mamman tilldelade flickan slag med händer och tillhyggen vilket medförde smärta och blånad. Vid flera av dessa tillfällen uttalade mamman förolämpningar om att flickan inte var värd att föda. Tingsrätten dömde mamman för grov fridskränkning och att betala skadestånd med 40 000 kronor för kränkning. Vid bedömningen av kränkningsersättningens storlek beaktade domstolen att det varit en mor som misshandlat sitt minderåriga barn, att flickan varit särskilt utsatt då hennes far eller andra nära släktingar inte funnits i Sverige samt att misshandeln så gott som uteslutande varit av allvarligt slag och regelmässigt skett genom upprepade slag med tillhygge som gett kvarstående skador. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp som domstolen dömt ut. Ärende 5923/2018

90.

50 000 kronor

Det här beslutet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En flicka misshandlades vid upprepade tillfällen av sin pappa under knappt två års tid när hon var 9–10 år. Vid ett tillfälle slog pappan henne i huvudet när han hade nycklar i handen så att ett blödande sår uppstod. Vid flera tillfällen tilldelade han henne slag i ansiktet med öppen hand. Därutöver tilldelade han henne vid upprepade tillfällen slag på kroppen med en pinne samt sparkade henne på kroppen. Våldet medförde smärta och sårskador. Tingsrätten dömde pappan för grov fridskränkning och att betala skadestånd till flickan med 50 000 kronor för kränkning. Domstolen anförde i skadeståndsdelen att flickan inte utsatts för något så allvarligt våld att det lett till annat än övergående fysiska skador, men att kränkningarna å andra sidan pågått under lång tid och skett i hemmet. Brottsoffermyndigheten bestämde ersättningen till samma belopp. Ärende 2607/2018

91.

50 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En pojke misshandlades och hotades vid upprepade tillfällen av sin pappa under ett år och åtta månaders tid när han var 14–16 år. Våldet bestod främst i att pappan tilldelade honom slag mot huvudet och kroppen, drog honom i håret och knuffade omkull honom. Vid ett tillfälle körde pappan ut honom i skogen och misshandlade honom genom att välta omkull honom, dra honom i håret och tilldela honom flera slag i ansiktet. Pappan hotade honom också vid upprepade tillfällen genom att uttala att han skulle döda eller skada pojken och andra i familjen. Vid flera av tillfällena förstärktes hoten av att pappan hade en kniv. Till följd av våldet pojken utsattes för fick han smärta, blåmärken, rivmärken och huvudvärk. Hovrätten dömde pappan för grov fridskränkning och att betala skadestånd till pojken med 50 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 9930/2018

92.

75 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En flicka utsattes vid upprepade tillfällen för brott av sin mamma under drygt fyra års tid. Övergreppen började när flickan var åtta år. Mamman misshandlade flickan genom att slå henne med öppen hand på huvudet och kroppen, sparka henne på benen, tilldela henne slag på armen respektive benet med en galge, dra henne i håret samt slå henne med en bandyklubba och en sopborste på benen. Vid ett tillfälle hotade mamman flickan genom att hålla en kniv framför henne samtidigt som hon sa att hon skulle skicka henne utomlands. Mamman ofredade även flickan vid flera tillfällen genom att hälla vatten över henne. Det samlade våldet medförde smärta, blånader och rivmärken. Hovrätten dömde mamman för grov fridskränkning och att betala skadestånd till flickan med 75 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 4698/2015

93.

100 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En pojke misshandlades vid ett stort antal tillfällen under cirka fem års tid av sin pappa. Pojken var vid tiden för brotten 10–15 år. Pappan tilldelade honom slag mot huvudet och kroppen dels med händerna, dels med olika tillhyggen som till exempel metallborste, skärp, sladdar och fiskespö. Våldet medförde smärta, sårskador och vid något tillfälle blodvite. Pappan utsatte också sonen för flera fall av sexuella ofredanden. Tingsrätten dömde pappan för grov fridskränkning och att betala skadestånd för kränkning med 100 000 kronor. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 4747/2019

94.

100 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

En pojke misshandlades, hotades och ofredades av sin pappa och styvmamma vid ett stort antal tillfällen under cirka fyra års tid när han var 8–12 år. Våldet bestod bland annat i att de vuxna bet pojken i handen, hettade upp en pinne och brände honom på ben och fötter, slog honom med en träpinne på benen, händerna och kroppen, tilldelade honom slag och sparkar samt orsakade andnöd genom att hålla för hans näsa och mun. Hovrätten dömde pappan och styvmamman för grov fridskränkning och att solidariskt betala skadestånd till pojken med 100 000 kronor för kränkning. Han fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 4513/2013