Våldtäkt och grov våldtäkt mot barn

Vid våldtäkt mot barn lämnas ersättning för kränkning med belopp om 100 000 kronor och uppåt. Om det har förekommit våld eller tvång i samband med brottet lämnas ersättning normalt med 125 000 kronor. Vid ytterligare försvårande omständigheter kan ersättning beviljas med ännu högre belopp. Vid bedömningen av ersättningens storlek tas hänsyn till bland annat barnets ålder samt om brottet begåtts av en person som barnet borde kunna känna tillit och trygghet till, exempelvis en förälder eller styvförälder. När en gärning bedömts som grov våldtäkt mot barn är utgångspunkten 150 000 kronor.

Utöver ersättning för kränkning har det utsatta barnet regelmässigt också rätt till ersättning för sveda och värk med de schablonbelopp som redovisas under menyrubriken Ersättning för sveda och värk.

229.

100 000 kronor

En 13-årig flicka utsattes för våldtäkt mot barn genom att en ung man hade samlag med henne. Hovrätten dömde mannen för våldtäkt mot barn och att betala skadestånd med 100 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 4185/2019

230.

125 000 kronor

En 14-årig flicka utsattes för våldtäkt mot barn av en 18-årig man. Medan flickan sa nej och försökte knuffa bort mannen tog han ett grepp om hennes haka, tryckte ner henne i sängen, drog av henne byxorna och betvingade henne med sin kroppstyngd medan han genomförde ett samlag och penetrerade hennes slida med ett finger. Hovrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till flickan med 125 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 8274/2019

231.

125 000 kronor

En 14-årig pojke utsattes för våldtäkt mot barn av en man. Mannen berörde pojkens könsorgan varvid pojken ropade på hjälp. Mannen tog då ett grepp med handen runt pojkens mun och täppte till den, drog ner honom på golvet och höll fast honom. När pojken senare satte sig upp, blockerade mannen vägen och förde sitt könsorgan mot och in i pojkens mun. Hovrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till pojken med 70 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten ansåg att pojken hade rätt till ersättning med 125 000 kronor och bestämde ersättningen till detta belopp. Ärende 1814/2013

232.

150 000 kronor

En 13-årig flicka utsattes för grov våldtäkt mot barn och grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. En man tvingade flickan via internet, genom allvarliga hot mot henne och närstående, att utföra eller utstå handlingar av sexuell karaktär. Bland annat tvingade mannen henne att smeka sig själv och utföra en sexuell handling med en hund. Hovrätten dömde mannen för brotten och att betala skadestånd till flickan med 150 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 10315/2018

233.

200 000 kronor

En flicka utsattes för två fall av våldtäkt mot barn och fem fall av sexuellt övergrepp mot barn av sin morbror när hon var 8–12 år. Våldtäkterna bestod i att mannen slickade på flickans underliv och förde in ett finger i hennes könsorgan. Han förmådde henne även att onanera åt honom samt slicka på hans penis, lade sig bredvid henne och juckade mot hennes underliv samt tryckte sin penis mot hennes underliv. Vid ett tillfälle försökte han stoppa in sitt könsorgan när hon hade trosor på sig. Hovrätten dömde mannen för brotten och att betala skadestånd till flickan med 200 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 5019/2017

234.

250 000 kronor

En flicka utsattes för två fall av grov våldtäkt mot barn av sin styvpappa. När flickan var två respektive sex år genomförde mannen sexuella handlingar med henne som var jämförliga med samlag. Han filmade och fotograferade också övergreppen. Hovrätten dömde mannen för grov våldtäkt mot barn och grovt barnpornografibrott och att betala skadestånd med 250 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 11204/2016

235.

300 000 kronor

En sexårig flicka, bosatt i ett annat land, utsattes för fyra fall av grov våldtäkt mot barn under cirka fem månaders tid av en svensk man via internet. Mannen förmådde två vuxna i flickans närhet att genomföra grova sexuella övergrepp på flickan och livestreama övergreppen. Övergreppen bestod bland annat i att de vuxna utförde orala samlag på flickan och förde in fingrar i hennes underliv. Vid två av tillfällena tryckte en av dem sitt könsorgan mot flickans underliv och fick utlösning på hennes ansikte och kropp. Flickan tvingades även att utföra orala samlag på de vuxna och onanera åt dem. Två av övergreppen var särskilt allvarliga, varav ett pågick i cirka en timme. Hovrätten dömde den svenske mannen för brotten. Flickan förde inte någon skadeståndstalan i målet. Brottsoffermyndigheten lämnade brottsskadeersättning med 300 000 kronor för kränkning. Vid bedömningen av ersättningens storlek beaktade myndigheten flickans låga ålder, det utdragna händelseförloppet, att övergrepp skett i hennes hem och till viss del utförts av närstående till henne, att övergrepp skett mot betalning, att det varit fler än en som förgripit sig på henne samt att övergreppen filmats och sparats vilket gör att det finns risk att det kan komma att spridas. Ärende 1408/2019

236.

300 000 kronor

En pojke utsattes för våldtäkt mot barn av sin pappa vid tre tillfällen genom att pappan utförde oralt samlag på honom. Pojken utsattes även för grovt sexuellt övergrepp mot barn vid upprepade tillfällen, i huvudsak genom att pappan onanerade på pojken eller förmådde pojken att onanera åt honom. Pappan skildrade övergreppen i pornografisk bild och film. Pojken var vid övergreppen mellan knappt tre till dryga nio år. Tingsrätten dömde pappan för brotten och att betala ett medgivet skadestånd till pojken med ett belopp för vardera brott. Efter en sammanvägd bedömning av brottsligheten lämnade Brottsoffermyndigheten ersättning med 300 000 kronor för kränkning. Ärende 5498/2020

237.

350 000 kronor

En pojke utsattes under en period om cirka tre och ett halvt år för ett fall av grov våldtäkt mot barn, ett tiotal våldtäkter mot barn, ett tiotal sexuella övergrepp mot barn och barnpornografibrott av en man som han var släkt med. Pojken var vid övergreppen mellan drygt 11 och 15 år. Övergreppen bestod bland annat av att mannen genomförde orala och anala samlag med pojken. Vid ett tillfälle var pojken under en del av gärningen bakbunden till händer och fötter och gärningen filmades. Mannen dömdes för brotten och att betala skadestånd till pojken med 250 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten fann att pojken hade rätt till högre ersättning än vad domstolen dömt ut. Myndigheten gjorde, liksom domstolen, en sammanvägd bedömning av brottsligheten och anförde att hänsyn ska tas till hur många övergrepp barnet blivit utsatt för, under hur lång tidsperiod samt övergreppens innehåll. Enligt myndigheten ska sammanvägningen ge ett rimligt resultat och inte få som konsekvens att barnet till synes inte får någon ersättning alls för de sista övergreppen. Brottsoffermyndigheten fann att skälig ersättning för den samlade brottsligheten är 350 000 kronor. Ärende 6881/2020

238.

400 000 kronor

En 14-årig pojke utsattes vid flera tillfällen för grov våldtäkt mot barn av en man som var hans fotbollstränare. De sexuella handlingarna pågick under cirka ett år och bestod framför allt i orala och anala samlag. Tingsrätten dömde mannen för brotten, som bedömdes som grova med hänsyn till att det varit fråga om upprepade systematiska övergrepp som pågått under en längre tid, att mannen hotat med att sprida en film föreställande deras sexuella aktiviteter om pojken inte accepterade att delta i sexuella aktiviteter med honom framöver, samt att mannen i egenskap av fotbollstränare för pojken utnyttjat sin ställning och missbrukat ett särskilt förtroende. Mannen dömdes att betala skadestånd för kränkning med 400 000 kronor. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 7609/2017

239.

500 000 kronor

En flicka utsattes under drygt två års tid av sin styvpappa för upprepade fall av grov våldtäkt mot barn och vid ett tillfälle försök till sådant brott. Flickan var vid tiden för brotten fem till sju år. Övergreppen bestod framför allt i vaginala samlag. Hovrätten dömde mannen för brotten och att betala skadestånd till flickan med 500 000 kronor för kränkning. I skadeståndsdelen beaktade hovrätten att flickan saknat förmåga att värja sig samt den oro och otrygghet som mannens återkommande angrepp måste ha inneburit för henne. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med det utdömda beloppet. Ärende 9635/2017

240.

600 000 kronor

En flicka utsattes för grova sexualbrott av en man under drygt två års tid när hon var 11–13 år. Vid i vart fall 37 tillfällen tvingade mannen med våld till sig vaginala samlag och andra sexuella handlingar jämförliga med samlag. Våldet bestod i att mannen höll fast flickan, tilldelade henne slag mot huvudet och kroppen, tryckte ner henne och tog strypgrepp på henne varvid hon vid vissa tillfällen fick andningssvårigheter. Vid ett stort antal tillfällen utsatte han henne även för andra sexuella handlingar som bestod i att han ställde sig bakom flickan, höll fast henne och med kläder emellan gjorde samlagsrörelser med sitt underliv mot hennes rumpa och underliv. Han ofredade henne också vid ett stort antal tillfällen genom att beröra henne sexuellt på benen, brösten, rumpan och underlivet, samt göra uttalanden som var ägnade att kränka hennes sexuella integritet. Utöver detta utsatte mannen flickan för våld vid två tillfällen i syfte att hindra henne från att polisanmäla övergreppen. Vid ett tillfälle hotade han henne genom att uttala att han skulle skära huvudet av hennes katt, varefter han gick ut i köket och slipade en kniv. Tingsrätten dömde mannen för grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt ofredande, övergrepp i rättssak samt olaga hot. Våldtäkterna och de sexuella övergreppen mot flickan bedömdes som grova brott på grund av att mannen använt våld, att samlagen varit oskyddade och inneburit en risk för att flickan skulle bli gravid, samt att han utfört gärningarna på ett systematiskt sätt och trots att han insett att flickan mådde så dåligt på grund av övergreppen att hon övervägde att ta sitt liv. Mannen dömdes även att betala ett medgivet skadestånd till flickan. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning för kränkning med samma belopp som domstolen dömt ut, vilket var 600 000 kronor. Ärende 673/2019