Grovt förtal

För att brottsskadeersättning för kränkning ska kunna lämnas vid förtalsbrott krävs att brottet är grovt (5 § första stycket brottsskadelagen). Möjligheten för Brottsoffermyndigheten att lämna ersättning för kränkning vid grovt förtal infördes den 1 januari 2018 och myndighetens praxis på området är därför relativt begränsad. Vid bedömningen av om ett förtalsbrott är grovt ska särskilt beaktas om gärningen med hänsyn till uppgiftens innehåll eller sättet för eller omfattningen av spridningen eller annars varit ägnad att medföra allvarlig skada.

När det gäller kränkningsersättning vid förtalsbrott har Högsta domstolen i rättsfallet NJA 2003 s. 567 uttalat att viss vägledning kan erhållas genom en jämförelse med de ersättningar för kränkning som brukar utgå vid andra typer av brott. Därvid torde den omedelbara kränkning som ett förtalsbrott innefattar i allmänhet få anses vara mindre än vad som är fallet vid exempelvis grova sexualbrott eller allvarliga angrepp på liv eller hälsa. Vad som förutom förtalets art kan vara särskilt försvårande vid förtalsbrott är den spridning som uppgifterna fått, varvid såväl riskerna för att tilltro ska fästas vid uppgifterna som möjligheterna att tillbakavisa dem måste beaktas.

I NJA 2015 s. 86 prövade Högsta domstolen rätten till kränkningsersättning vid grovt förtal som bestod i att en man publicerade en film på två porrsajter som visade när mannen hade samlag med en kvinna. Både inspelningen och publiceringen skedde utan kvinnans tillstånd. Högsta domstolen ansåg att gärningen inneburit en allvarlig kränkning inte bara av kvinnans anseende och självkänsla utan även av hennes privatliv, och bestämde ersättningen för kränkning till 70 000 kronor. Vid bedömningen av ersättningens storlek beaktade domstolen att den aktuella filmen funnits på de två porrsajterna under cirka en veckas tid, att den under den tiden varit tillgänglig för alla samt att det varit möjligt att på ett enkelt sätt ladda ned filmen och på så sätt både lagra den och sprida den vidare. Domstolen ansåg vidare att ett angrepp som sker genom film i allmänhet är allvarligare än om angreppet sker i tal eller skrift. Det förhållandet att filmen fanns på porrsajter ansågs ägnat att väcka särskild uppmärksamhet, samt att det typiskt sett fick anses allvarligare när uppgifterna avser en ung person.

Värt att notera är att olovlig spridning av integritetskänsliga uppgifter som till exempel nakenbilder som är ägnad att medföra allvarlig skada för den som uppgiften rör, sedan den 1 januari 2018 är kriminaliserad genom brottet olaga integritetsintrång. Praxis gällande det brottet finns under menyrubriken Frihets- och fridsbrott. I vissa fall kan en gärning som utgör olaga integritetsintrång även utgöra ett förtalsbrott om brottet mot den personliga integriteten också kan ses som ett brott mot en persons ära och anseende.

195

15 000 kronor

En man utsattes för grovt förtal under cirka ett och ett halvt års tid av en kvinna som han kom i kontakt med i sitt arbete som polis. Kvinnan skapade en blogg på internet där hon beskrev mannen med förolämpande ord som pedofil, psykopat och stalker. Hon skrev även att mannen förföljt henne under tre års tid. Kvinnan ofredade också mannen genom att under två veckor ringa två telefonsamtal och skicka flera sms med otrevligt eller hotfullt innehåll till honom. Tingsrätten dömde kvinnan för grovt förtal och ofredande och att betala skadestånd till mannen med 15 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 1781/2019

196

20 000 kronor

Två personer lade ut en nakenbild på en 13-årig flicka på två Instagramkonton och skrev nedsättande och kränkande kommentarer om henne. Hovrätten dömde en av de två personerna för grovt förtal och att betala skadestånd med 20 000 kronor för kränkning. Brottet bedömdes som grovt med hänsyn till uppgiftens och fotografiets innehåll, den omfattning som uppgifterna blivit spridda och det faktum att det rört sig om en ung målsägande. Brottsoffermyndigheten bestämde ersättningen till samma belopp. Ärende 1152/2018

197

25 000 kronor

En person fick tillgång till en film som visade när en pojke stoppade in sitt könsorgan i en 14-årig flickas mun. Personen lade ut filmen på internet och gjorde den tillgänglig för ett stort antal personer. Tingsrätten dömde personen som spred filmen för grovt förtal och att betala skadestånd till flickan med 25 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 5157/2017

198

25 000 kronor

En man skapade en falsk sida på Facebook i en kvinnas namn. Där lade mannen upp inlägg om kvinnan av kränkande och sexuell karaktär. Genom inläggen utpekade mannen kvinnan dels som brottslig och klandervärd i sitt levnadssätt, dels lämnades uppgifter som kunde förväntas utsätta henne för andras missaktning. Bland annat beskrevs kvinnan som prostituerad med könssjukdomar och med vissa sexuella preferenser. Hovrätten dömde mannen för grovt förtal och att betala skadestånd till kvinnan med 25 000 kronor för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 1166/2019

199

30 000 kronor

En 17-årig kvinna utsattes för två fall av grovt förtal av en man som hon tidigare haft ett förhållande med. Mannen lade ut en bild på Facebook där kvinnan utförde oralsex på en annan person samt skickade en liknande bild till en av hennes vänner. Tingsrätten dömde mannen för brotten och att betala skadestånd till kvinnan med 30 000 kronor för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 10814/2017

200

30 000 kronor

En man skapade en blogg på internet där han lade ut text- och bildmaterial om en ung kvinna med kränkande innehåll. Bloggens namn hade innebörden av ett öppet brev om kvinnan och hennes ”äckliga liv”, och hon pekades ut med både namn och bild. I bloggen skildrades ingående kvinnans sexuella relationer och aktiviteter både vad gäller sex och missbruk. Mannen lade även ut en länk till bloggen genom ett inlägg på en Facebooksida tillhörande det gymnasium där kvinnan studerade. Tingsrätten dömde mannen för grovt förtal och att betala skadestånd till kvinnan för det brottet med 30 000 kronor för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 7811/2017

201

30 000 kronor

En man som en kvinna tidigare haft ett förhållande med spred nakenbilder på henne via internet och skickade sms till kvinnans familj, vänner och bekanta och även till personer som kvinnan hade kontakt med i sitt arbete. Bilderna föreställde kvinnan naken och i intima situationer. På bilderna syntes hennes ansikte och hennes fullständiga namn angavs. I anslutning till bilderna skrev mannen nedsättande kommentarer om kvinnan och anförde bland annat att hon utsatt barn för brott. Förundersökningen lades ned eftersom den misstänkte lämnat landet och inte förväntades återvända till Sverige. Brottsoffermyndigheten bedömde gärningarna som grovt olaga integritetsintrång och grovt förtal. Brottsskadeersättningen bestämdes till 30 000 kronor. Ärende 929/2019

202

30 000 kronor

En knappt 16-årig pojke utsattes för grovt förtal och olaga integritetsintrång av en kvinna. Kvinnan filmade från sin lägenhet när pojken och hans flickvän hade samlag i ett inglasat rum med en uttagsautomat som låg i centrum av staden de bodde i. Hon publicerade sedan filmen på sitt öppna Instagramkonto. Kort därefter började flera personer höra av sig till pojken, hans flickvän och till kvinnan, som då tog ner filmen från Instagram. En okänd person lade sedan upp filmen i en Facebookgrupp för invånare i staden med ett stort antal medlemmar. Inga intima detaljer syntes på filmen. Tingsrätten dömde kvinnan för brotten och att betala skadestånd till pojken med 30 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 8031/2020

203

50 000 kronor

En kvinna utsattes för grovt förtal av en man som hon tidigare haft ett förhållande med. Mannen spred bilder på kvinnan där hon var naken och utförde sexuella handlingar. Bilderna spreds genom att de skickades till kvinnans vänner via meddelanden på Facebook och genom att de lades upp på nyhetsflödet på en Facebooksida tillhörande den restaurang där kvinnan arbetade. Bilderna hade tagits utan kvinnans vetskap. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 50 000 kronor för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 9902/2017