Viktimologisk forskning

Brottsoffers situation i Sverige har förbättrats avsevärt på senare år men forskning behövs för att ge legitimitet åt det fortsatta brottsofferarbetet i Sverige.

I många länder är viktimologi idag en väl etablerad akademisk disciplin. Så är det ännu inte i Sverige. Här ges undervisning om brottsoffer endast på ett fåtal ställen i grundutbildningarna och det finns få viktimologiska specialkurser tillgängliga.

Man behöver ta till sig resultat av den viktimologiska forskning som finns för att lagförslag och fortsatta satsningar på brottsoffer ska bli användbara instrument. Den forskning som hittills bedrivits har huvudsakligen varit av kartläggande natur och den behöver fördjupas. Samtidigt är det viktigt att bedriva offerundersökningar, i synnerhet om särskilt utsatta grupper av brottsoffer.

Man kan ännu inte finna någon uttalad viktimologisk forskningsmiljö i Sverige, även om arbete pågår i den riktningen på några platser.

Brottsoffermyndigheten fick under 2001 i uppdrag av regeringen att utveckla ett forskningsprogram i viktimologi. 2002 presenterade myndigheten det första svenska viktimologiska forskningsprogrammet: Ett viktimologiskt forskningsprogram, bakgrund och nuläge.
 
I programmet pekas tre kunskapsområden ut som särskilt angelägna:

  • Brottsoffer i rättsväsendet
  • Barn som brottsoffer
  • Brottsoffer och etnicitetsfrågor.


Dessa områden täcker stora grupper av offer men det finns även andra områden där ny forskning är angelägen.
 
Forskningsprogrammet finns också i en kortversion: Rättigheter och motstånd.


Brottsofferfondens roll för den viktimologiska forskningen
Ett viktigt syfte för Brottsofferfonden är att stödja viktimologisk forskning. Fonden har sett det som eftersträvansvärt att bygga upp en bred kunskapsbas avseende brottsoffer och brottsofferrelaterade frågor. 

Antalet ansökningar avseende forskningsanslag har ökat betydligt, särskilt sedan 2002 då Brottsoffermyndighetens viktimologiska forskningsprogram presenterades.

Läs mer om ansökan om medel för forskningsprojekt  från Brottsofferfonden.


Särskilda medel under 2011-2014
Brottsoffermyndigheten fick 2011 i uppdrag av regeringen att fördela medel till forskning, metodutveckling och andra liknande insatser, vilka syftade till att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor. Sammanlagt skulle 42 miljoner kronor fördelas 2011-2014. Uppdraget var ett led i regeringens arbete för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Uppdraget är avslutat och redovisat. Mer information om utlysningen finns på sidan om avslutade projekt och uppdrag.


Särskilda medel under 2009 och 2010
Regeringen beslutade att ge Brottsoffermyndigheten i uppdrag att fördela medel till forskning och andra studier, systematisk metodutveckling och andra liknande insatser som syftar till att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Uppdraget är avslutat och redovisat. Mer information om denna utlysning av medel till forskning finns på sidan om avslutade projekt och uppdrag.


Projektkatalog för brottsofferforskning
I Brottsoffermyndighetens projektkatalog för brottsofferforskning finns projekt som beviljats medel av Brottsofferfonden eller genom Brottsoffermyndighetens särskilda utlysningar samlade.

Senast uppdaterad:2015-05-20