Projektkatalog för brottsofferforskning

Beviljat (år) Titel Projektledare Universitet eller organisation
2017 PTSD Coach: En smartphone-app för drabbade med posttraumatisk stress Filip Arnberg Uppsala universitet
2017 Bråk och rivalitet - eller misshandel och trakasserier? En kvalitativ intervjustudie om erfarenheter av att bli utsatt för syskonvåld Veronica Burcar Alm Lunds universitet
2017 Äldre utsatta för övergrepp - sjukvårdens ansvar. Ett projekt för att förbättra upptäckt och omhändertagande av våldsutsatta äldre inom somatisk slutenvård Johanna Simmons Linköpings universitet
2017 Konstruktioner av manliga brottsoffer i samtal med brottsofferstödjande socialarbetare Christian Kullberg Mälardalens högskola
2017 Ungdomar, våld och utsatthet: En studie av elevers erfarenheter av trakasserier och kränkningar i skolan Ylva Odenbring Göteborgs universitet
2017 Brottsofferperspektiv i mötet med polisen. En kartläggning av hur bemötandet uppfattas i de mer komplexa situationerna Miguel Inzunza Umeå universitet
2017 Få oklara dödsfall utreds i Sverige - fördjupade analyser av data från dödsorsaksregistret Steven Lucas Uppsala universitet
2016, 2017 Brottsofferstöd i Sverige - matchningen mellan ungdomars behov av stöd efter att ha utsatts för brott och det stöd som finns tillgängligt Kjerstin Andersson Bruck Örebro universitet
2016, 2017 Romer som offer i svenska brottmålsdomstolar Ida Nafstad Lunds universitet
2016, 2017 Våldets djupa spår: Talet och tystnaden om våldsoffers lidande och rättigheter i svensk rättslig diskurs och praktik. En genealogi Christopher Collstedt Stockholms universitet
2016, 2017 Den sekventiella metoden: En möjlig åtgärd för att förbättra kvaliteten på polisförhör med förskolebarn Sara Landström Göteborgs universitet
2016, 2017 När brottsoffret provocerar - om figuren provokation i straffrätten Claes Lernestedt Göteborgs universitet
2016 Få oklara dödsfall bland barn utreds i Sverige Steven Lucas Uppsala universitet
2016 Vad får mobbning för långsiktiga konsekvenser för offren? Ann Frisén Göteborgs universitet
2016 Barn - offer för sexualbrott på nätet: Orsaker, skeenden och konsekvenser Carolina Lunde Göteborgs universitet
2016 Svenska gymnasieelever rapporterar om erfarenheter av människohandel för sexuella ändamål Gisela Priebe Lunds universitet
2016 Negativa konsekvenser av tur: Åskådares bedömningar av tursamma brottsoffer Olof Wrede Göteborgs universitet
2016 Dolda och oförutsedda brottsoffer: Män som upplevt sexuellt våld Charlotte Petersson Malmö universitet
2015, 2017 Våld mellan ungdom i nära relationer - prevalens, sammanhang och ungdomars egna röster Carolina Överlien Stockholms universitet
2015 Analys av forskningsmaterial om könsstympning av flickor och kvinnor efter immigration till Sverige - uppföljning av regeringsuppdrag från brottsoffers och professionellas perspektiv Vanja Berggren Lunds universitet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Senast uppdaterad:2017-12-06