Projektkatalog för brottsofferforskning

Beviljat (år) Titel Projektledare Universitet eller organisation
2017 Ungdomar, våld och utsatthet: En studie av elevers erfarenheter av trakasserier och kränkningar i skolan Ylva Odenbring Göteborgs universitet
2017 Äldre utsatta för övergrepp - sjukvårdens ansvar. Ett projekt för att förbättra upptäckt och omhändertagande av våldsutsatta äldre inom somatisk slutenvård Johanna Simmons Linköpings universitet
2017 PTSD Coach: En smartphone-app för drabbade med posttraumatisk stress Filip Arnberg Uppsala universitet
2017 Bråk och rivalitet - eller misshandel och trakasserier? En kvalitativ intervjustudie om erfarenheter av att bli utsatt för syskonvåld Veronica Burcar Alm Lunds universitet
2017 Konstruktioner av manliga brottsoffer i samtal med brottsofferstödjande socialarbetare Christian Kullberg Mälardalens högskola
2016, 2017 Den sekventiella metoden: En möjlig åtgärd för att förbättra kvaliteten på polisförhör med förskolebarn Sara Landström Göteborgs universitet
2016 Vad får mobbning för långsiktiga konsekvenser för offren? Ann Frisén Göteborgs universitet
2016 Barn - offer för sexualbrott på nätet: Orsaker, skeenden och konsekvenser Carolina Lunde Göteborgs universitet
2016 Negativa konsekvenser av tur: Åskådares bedömningar av tursamma brottsoffer Olof Wrede Göteborgs universitet
2016 Våldets djupa spår: Talet och tystnaden om våldsoffers lidande och rättigheter i svensk rättslig diskurs och praktik. En genealogi Christopher Collstedt Stockholms universitet
2016 När brottsoffret provocerar - om figuren provokation i straffrätten Claes Lernestedt Stockholms universitet
2016 Dolda och oförutsedda brottsoffer: Män som upplevt sexuellt våld Charlotte Petersson Malmö högskola
2016 Romer som offer i svenska brottmålsdomstolar Ida Nafstad Lunds universitet
2016 Svenska gymnasieelever rapporterar om erfarenheter av människohandel för sexuella ändamål Gisela Priebe Lunds universitet
2016 Få oklara dödsfall bland barn utreds i Sverige Steven Lucas Uppsala universitet
2016 Brottsofferstöd i Sverige - matchningen mellan ungdomars behov av stöd efter att ha utsatts för brott och det stöd som finns tillgängligt Kjerstin Andersson Bruck Örebro universitet
2015 Analys av forskningsmaterial om könsstympning av flickor och kvinnor efter immigration till Sverige - uppföljning av regeringsuppdrag från brottsoffers och professionellas perspektiv Vanja Berggren Lunds universitet
2015 Våld mellan ungdom i nära relationer - prevalens, sammanhang och ungdomars egna röster Carolina Överlien Stockholms universitet
2015 CRED - forskningsbaserade bedömningar av brottsoffers trovärdighet Sara Landström Göteborgs universitet
2014, 2015, 2016 Mäns våld mot samiska kvinnor i nära relationer - rättsliga problematiseringar av utsatthet och ansvarstagande Monica Burman Umeå universitet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Senast uppdaterad:2017-12-06