Projektkatalog för brottsofferforskning

Beviljat (år) Titel Projektledare Universitet eller organisation
2018 Kvinnor som har utsatts för våldtäkt: Det initiala bemötandet av polis och medicinsk personal Lisa Rudolfsson Göteborgs universitet
2018 #Metoo-skalvet och dess efterdyningar: Om brottsoffers sökande efter rättvisa och den samhälleliga och rättsliga responsen Ulrika Andersson Lunds universitet
2018 Brottsoffer efter massövergrepp och flykt - lever Sverige upp till rättsliga förpliktelser och politiska förväntningar? Per Bergling Umeå universitet
2018 Självintervjun: Ett sätt att förbättra vittnesmål för brottsoffer och vittnen med svenska som andraspråk Erik Mac Giolla Göteborgs universitet
2018 Vad sa du? Hur tolkens närvaro påverkar kvaliteten på barnförhör Emelie Ernberg Göteborgs universitet
2018 Hot och hat mot journalister: konsekvenser avseende yttrandefrihet och demokrati Måns Svensson Lunds universitet
2018 Syskonvåld och syskonbråk - en studie av gränsdragningsproblematikens innebörd och konsekvenser Veronica Burcar Alm Lunds universitet
2017, 2018 Äldre utsatta för övergrepp - sjukvårdens ansvar. Ett projekt för att förbättra upptäckt och omhändertagande av våldsutsatta äldre inom somatisk slutenvård Johanna Simmons Linköpings universitet
2017, 2018 PTSD Coach: En smartphone-app för drabbade med posttraumatisk stress Filip Arnberg Uppsala universitet
2017, 2018 Konstruktioner av manliga brottsoffer i samtal med brottsofferstödjande socialarbetare Christian Kullberg Mälardalens högskola
2017, 2018 Ungdomar, våld och utsatthet: En studie av elevers erfarenheter av trakasserier och kränkningar i skolan Ylva Odenbring Göteborgs universitet
2017, 2018 Få oklara dödsfall utreds i Sverige - fördjupade analyser av data från dödsorsaksregistret Steven Lucas Uppsala universitet
2017 Brottsofferperspektiv i mötet med polisen. En kartläggning av hur bemötandet uppfattas i de mer komplexa situationerna Miguel Inzunza Umeå universitet
2017 Bråk och rivalitet - eller misshandel och trakasserier? En kvalitativ intervjustudie om erfarenheter av att bli utsatt för syskonvåld Veronica Burcar Alm Lunds universitet
2016, 2018 Vad får mobbning för långsiktiga konsekvenser för offren? Ann Frisén Göteborgs universitet
2016, 2018 Barn offer för sexualbrott på nätet: Orsaker, skeenden och konsekvenser Carolina Lunde Göteborgs universitet
2016, 2017, 2018 Brottsofferstöd i Sverige - matchningen mellan ungdomars behov av stöd efter att ha utsatts för brott och det stöd som finns tillgängligt Kjerstin Andersson Bruck Örebro universitet
2016, 2017, 2018 Den sekventiella metoden: En möjlig åtgärd för att förbättra kvaliteten på polisförhör med förskolebarn Sara Landström Göteborgs universitet
2016, 2017 När brottsoffret provocerar - om figuren provokation i straffrätten Claes Lernestedt Göteborgs universitet
2016, 2017 Romer som offer i svenska brottmålsdomstolar Ida Nafstad Lunds universitet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Senast uppdaterad:2018-10-10