Projektkatalog för brottsofferforskning

Beviljat (år) Titel Projektledare Universitet eller organisation
2020 Vad en vistelse på skyddat boende betyder för våldsutsatta barn Linda Arnell Örebro universitet
2020 I skärningslinjen mellan brottsoffer, rättighetsbärare och familjemedlem: om målgruppskonstruktioner och positionering av barn i barnahus Susanna Johansson Lunds universitet
2020 Att göra offret delaktig i brottsbekämpningen: Brottsprevention, offerskap och ansvariggörande i Sverige, ca 1935-1965 Anders Pedersson Göteborgs universitet
2019, 2020 Barnavårdsutredningar vid misstanke om våld. Socialsekreterares tolkningar av våld, bedömningar av barnets bästa och konsekvenser för praktiken Lina Ponnert Lunds universitet
2019, 2020 Brottsutsatthet bland irreguljära migranter i Sverige - papperslös, rådlös, rättslös? Anna Lundberg Linköpings universitet
2019 Att leva i transit, en studie om våldsutsatta kvinnor i skyddat boende Lotta Agevall Gross Linnéuniversitetet
2019 Understanding Discourses of Victimisation in the Age of Deep Mediatisation Simon Lindgren Umeå universitet
2019 Bemötande av unga nyanlända som utsatts för sexuellt våld: En studie av professionellas handlingsutrymme, tolkningar och agerande Pernilla Ouis Högskolan i Halmstad
2018, 2020 Vad sa du? Hur tolkens närvaro påverkar kvaliteten på barnförhör Emelie Ernberg Göteborgs universitet
2018, 2019, 2020 Brottsoffer efter massövergrepp och flykt - lever Sverige upp till rättsliga förpliktelser och politiska förväntningar? Fanny Holm Umeå universitet
2018, 2019, 2020 Självintervjun: Ett sätt att förbättra vittnesmål för brottsoffer och vittnen med svenska som andraspråk Erik Mac Giolla Göteborgs universitet
2018, 2019 Hot och hat mot journalister: konsekvenser avseende yttrandefrihet och demokrati Måns Svensson Lunds universitet
2018, 2019 Syskonvåld och syskonbråk - en studie av gränsdragningsproblematikens innebörd och konsekvenser Veronica Burcar Alm Lunds universitet
2018, 2019 Kvinnor som har utsatts för våldtäkt: Det initiala bemötandet av polis och medicinsk personal Lisa Rudolfsson Göteborgs universitet
2018, 2019 #Metoo-skalvet och dess efterdyningar: Om brottsoffers sökande efter rättvisa och den samhälleliga och rättsliga responsen Ulrika Andersson Lunds universitet
2017, 2019 Brottsofferperspektiv i mötet med polisen. En kartläggning av hur bemötandet uppfattas i de mer komplexa situationerna Miguel Inzunza Umeå universitet
2017, 2018, 2019 Ungdomar, våld och utsatthet: En studie av elevers erfarenheter av trakasserier och kränkningar i skolan Ylva Odenbring Göteborgs universitet
2017, 2018, 2019 PTSD Coach: En smartphone-app för drabbade med posttraumatisk stress Filip Arnberg Uppsala universitet
2017, 2018, 2019 Äldre utsatta för övergrepp - sjukvårdens ansvar. Ett projekt för att förbättra upptäckt och omhändertagande av våldsutsatta äldre inom somatisk slutenvård Johanna Simmons Linköpings universitet
2017, 2018 Konstruktioner av manliga brottsoffer i samtal med brottsofferstödjande socialarbetare Christian Kullberg Mälardalens högskola
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Senast uppdaterad:2018-10-10