Om Brottsofferfonden

Brottsofferfonden etablerades 1994 med syfte att ge ekonomiskt stöd till olika former av brottsofferinriktad verksamhet. Medel kan beviljas till olika typer av projekt - från enklare informationssatsningar till omfattande forskningsprojekt. Målsättningen är att förbättra situationen för brottsoffer genom ökad kunskap och förståelse. Årligen fördelas ca 30 miljoner kr ur fonden.

Brottsofferfonden finansieras huvudsakligen av lagöverträdare. Alla som dömts eller fått ett strafföreläggande för ett brott som kan leda till fängelse måste från och med den 1 februari 2015 betala en särskild avgift om 800 kr till Brottsofferfonden. De som avtjänar sitt straff i form av intensivövervakning med fotboja betalar en avgift på 80 kr per dag, upp till 9 600 kr under verkställighetsperioden. Därutöver är fonden öppen för gåvor.

Observera att det inte är möjligt att söka brottsskadeersättning till enskilda brottsoffer från Brottsofferfonden. Läs mer om brottsskadeersättning.


Brottsofferfonden är öppen för ansökningar från

  • forskare
  • ideella organisationer
  • verksamhet i offentlig regi
  • verksamhet i privat regi

 

Ansökningstider
Brottsofferfonden fördelar medel två gånger per år. Ansökan ska ha kommit in till Brottsoffermyndigheten senast

  • 1 april (utdelningsbeslut i juni) eller
  • 1 oktober (utdelningsbeslut i december)

 

Gåvor till Brottsofferfonden
Brottsofferfonden är öppen för gåvor. Om du vill skänka en gåva till fonden hittar du mer information om hur du går till väga här:

Minnesgåva till Brottsofferfonden
Gåva till Brottsofferfonden


Avgift till Brottsofferfonden
Det framgår av domen om du ska betala till Brottsofferfonden. Du får i så fall ett inbetalningskort från Polismyndigheten. Betalningen ska göras till Polismyndighetens PlusGirokonto 476 51 03-9. Ange Polismyndighetens referensnummer eller personnummer och namn. Vid betalning via Internet ska Polismyndighetens referensnummer anges som OCR referens.

Om inbetalningskortet har kommit bort eller om du vill ha mer information, kontakta Polismyndigheten på telefon 010-56 335 04.


Länkar till mer information om Brottsofferfonden
Ansökan om medel för brottsofferinriktat projekt
Ansökan om medel för forskningsprojekt
Idébanken - tips på olika projekt som beviljats medel
Broschyr med kortfattad information om Brottsofferfonden
Brottsoffermyndighetens årsredovisning 2014
Senast uppdaterad:2017-03-29