Frågor och svar om Brottsofferfonden

Vilka riktlinjer styr hur fondens medel fördelas?
Arbetet i Brottsofferfonden regleras av lag (1994:419) om brottsofferfond och förordning (1994:426) om brottsofferfond. Brottsoffermyndigheten kan också få anvisningar från regeringen om hur fondens medel ska fördelas. Utöver detta har Rådet för Brottsofferfonden riktlinjer för hur fördelningen ska ske.
Vem kan söka medel från Brottsofferfonden?
Brottsofferfonden är öppen för ansökningar från ideella organisationer, verksamhet i privat regi, verksamhet i offentlig regi samt forskare. De projekt som finansieras av fonden ska bidra till att öka kunskapen om brottsoffer och ge bättre bemötande och stöd till brottsoffer.
Varifrån kommer Brottsofferfondens pengar?
Brottsofferfonden finansieras huvudsakligen av en avgift som betalas av personer som dömts för brott. Den som dömts eller fått ett strafföreläggande för ett brott som kan leda till fängelse ska betala en särskild avgift om 800 kronor till Brottsofferfonden. Den som avtjänar sitt straff i form av elektronisk fotboja ska betala en avgift på 80 kronor per dag, upp till 9 600 kronor för hela perioden. Fonden tar också emot gåvor.
Varför måste vi ansöka om projektmedel varje år? Kan inte beslut fattas för flera år framåt?
Brottsofferfonden kan bara bevilja projektbidrag för ett år i taget. Det går inte i förväg att säga hur mycket medel som fonden kan fördela varje år eftersom det beror på hur många avgifter som fonden får in. För de projekt som pågår längre än ett år måste en ny ansökan skickas in för varje år. Den nya ansökan kommer då att bedömas i konkurrens med de andra ansökningarna.
Vad är Brottsofferfonden?
Brottsofferfonden bildades 1994 och är en fond uppbyggd av medel från dömda gärningspersoner. Fondens övergripande syfte är att stödja olika projekt och verksamheter som bidrar till att öka kunskapen om brottsoffer och ge bättre bemötande och stöd till brottsoffer. Brottsofferfondens medel går alltså inte till brottsskadeersättning till enskilda brottsoffer.
Vad beviljar Brottsofferfonden medel för?
Brottsofferfonden kan bevilja medel för utbildning, information, försöks- och utvecklingsverksamhet och forskning. Ideella organisationer, framför allt brottsofferjourer, kan också få medel i form av verksamhetsstöd. Syftet med de olika projekten ska vara att öka kunskapen om brottsoffer och ge bättre bemötande och stöd till brottsoffer.
Hur ska vi redovisa våra projektmedel?
Ni ska redovisa ert projekt till Brottsoffermyndigheten senast 15 månader efter att ni fått besked om medel. Datum för redovisning finns angivet i kontraktet. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av det genomförda projektet, en utvärdering och en ekonomisk redovisning. Om ni har beviljats medel för mer än ett projekt ska varje projekt redovisas för sig. Ni redovisar projekt genom att fylla i en särskild blankett.
Hur ansöker vi om medel?
Det enklaste sättet att söka medel är via webbansökan. Om ni inte kan göra en webbansökan går det bra att använda Brottsofferfondens ansökningsblankett. Ansökan ska innehålla en beskrivning av projektet, en budget och en plan för utvärdering och redovisning. Om ni ansöker för en förening ska ni bifoga stadgar, den senaste verksamhetsberättelsen, årsredovisning och uppgift om den aktuella styrelsens sammansättning.
Senast uppdaterad:2017-08-28