Forskningsprojekt

Brottsofferfonden ska stödja forskningsprojekt som syftar till att förbättra situationen för människor som har utsatts för brott eller ökar kunskapen om brottsofferfrågor.

Den forskning som fokuserar på brottsoffer, viktimologisk forskning, omfattar olika discipliner som till exempel kriminologi, sociologi, psykologi, socialt arbete, rättsvetenskap och medicin. Även inom andra ämnen, till exempel ekonomi och media, finns behov av brottsofferforskning. För att uppmuntra till ny forskning om brottsoffer stödjer fonden även doktorandprojekt. En disputerad forskare ska dock stå som huvudsökande.

Vid prövning av ansökningar om forskningsbidrag görs bedömningar bland annat av

  • projektets relevans i förhållande till Brottsofferfondens ändamål och uppdrag
  • frågeställningarnas vetenskapliga betydelse
  • projektets originalitet och potential till nydanande forskning
  • forskningsmetodens och datas adekvans för forskningsuppgiften
  • projektets genomförbarhet, t.ex. etiska aspekter eller datas tillgänglighet.


Se Projektkatalog för brottsofferforskning för exempel på projekt som beviljats medel tidigare.


När ansöker man om medel?
Brottsofferfonden har två ansökningsomgångar per år. Ansökan ska ha kommit in till Brottsoffermyndigheten senast 1 april för beslut i juni respektive 1 oktober för beslut i december.

Brottsofferfonden kan endast besluta om fördelning av medel årsvis. Om projektet ska pågå under längre tid än 18 månader måste en ansökan om fortsättningsbidrag inges för varje projektår. Forskningsprojekt kan finansieras upp till tre år.

Beslut om fördelning av medel fattas av Rådet för Brottsofferfonden. Rådets beslut motiveras inte och kan inte överklagas. Besked om ansökan beviljats eller avslagits skickas till huvudsökanden i slutet av juni respektive december.


Hur ansöker man om medel?
Ansökan kan göras elektroniskt eller skriftligt. Läs mer om hur du går tillväga för att ansöka om medel.

Senast uppdaterad:2015-07-10