Redovisning

Ni ska redovisa ert projekt till Brottsoffermyndigheten senast 15 månader efter att ni fått besked om medel. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av det genomförda projektet, en utvärdering och en ekonomisk redovisning.

Ni som sökt medel på våren ska alltså redovisa projektet senast 15 september året därpå och ni som ansökt på hösten ska redovisa senast 15 mars nästnästa år. Brottsoffermyndigheten skickar ut en påminnelse när det är dags att redovisa.

Den aktuella styrelsen är ytterst ansvarig för projektet. Om en ny styrelse väljs innan projekttiden är slut ansvarar den nya styrelsen för att slutföra projektet och redovisa det till Brottsoffermyndigheten. Ni behöver därför bifoga en förteckning över aktuell styrelse och firmatecknare.

Redovisningsblankett

Ni redovisar projektet genom att fylla i nedanstående blankett. Om ni har beviljats medel för mer än ett projekt ska varje projekt redovisas för sig.

• Blankett för slutredovisning av brottsofferinriktade projekt

Hör gärna av er till Brottsoffermyndigheten om ni har frågor kring redovisningen.

Ekonomisk redovisning

Den ekonomiska redovisningen ska presenteras på ett överskådligt sätt och enligt god redovisningssed. Brottsoffermyndigheten godkänner inte utdrag ur organisationens balans- eller resultaträkning som ekonomisk redovisning. Om budgetposterna i redovisningen skiljer sig från de som fanns i ansökan måste ni förklara varför i redovisningen.

Brottsoffermyndigheten granskar alla ekonomiska redovisningar och genomför ibland fördjupade granskningar. Då kommer ni att behöva komplettera redovisningen med ytterligare information, till exempel verifikationer.

Ta alltid kontakt med Brottsoffermyndigheten om:

• ni önskar använda beviljade medel för andra kostnader än de som angetts i ansökan och kontraktet
• ni inte kommer att slutföra projektet
• ni behöver förlänga projekttiden
• ni ska betala tillbaka medel

Förlänga projekttiden

Ni kan skicka in en skrivelse om förlängd projekttid till Brottsoffermyndigheten om projektet inte är avslutat vid den tidpunkt som står i kontraktet. Myndigheten beslutar sedan om ni kan få projektet förlängt.

I skrivelsen ska ni ange följande uppgifter:
• varför projektet har blivit försenat
• vilket datum det kan avslutas
• om ni har använt några medel och i så fall till vad
• hur ni vill använda eventuella medel som finns kvar

Betala tillbaka medel

Det kan bli aktuellt att betala tillbaka medel om ni inte har använt hela bidraget eller om bidraget inte har använts enligt er ansökan. Brottsoffermyndigheten fattar beslut om återbetalning när redovisningen kommit in. I beslutet står hur ni ska betala.

Senast uppdaterad:2017-09-21