Brottsofferinriktade projekt

Ideella föreningar, offentliga och privata verksamheter kan söka projektmedel från Brottsofferfonden. Det övergripande målet med projektet ska vara att öka kunskapen om brottsoffer eller att ge bättre bemötande och stöd till brottsoffer.

Exempel på brottsofferinriktade projekt:

• Utbildningar för personer som är aktiva i ideella föreningar.
• Temadagar eller seminarier för yrkesverksamma som kommer i kontakt med brottsoffer.
• Informationsmaterial som är riktat till brottsoffer eller till dem som möter brottsoffer.
• Projekt som kompletterar och utvecklar en organisations ordinarie verksamhet. Det kan till exempel handla om nya metoder för stöd till brottsoffer.

Exempel på projekt som inte kan beviljas medel:

• Projekt som syftar till att förebygga brott.
• Projekt som fokuserar på allmän samhällsinformation eller integration.
• Utbildningar för enskilda personer, till exempel universitetsstudier.
• Inköp av inventarier eller utrustning som har en längre livslängd än projekttiden.
• Stipendier och studieresor.

Vilka kan söka bidrag?

Ideella föreningar och andra organisationer i civilsamhället, offentliga verksamheter samt privata verksamheter som helt eller delvis arbetar med brottsofferfrågor.

Vilka villkor måste vara uppfyllda?

• Ansökan ska ha kommit in till Brottsoffermyndigheten senast det angivna datumet.
• Organisationer ska ha utsett styrelse och antagit stadgar där det framgår att den är demokratiskt uppbyggd.
• Organisationer ska kunna styrka sin verksamhet med verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående år.
• Projekttiden kan tidigast starta i samband med att medel beviljas.
• Projektet ska bedrivas utan vinstintresse.
• Projektet ska vara till nytta för brottsoffer i Sverige.

Kriterier för bedömning av projektbidrag

Sökanden ska kunna visa kompetens och kapacitet att driva projektet. Projektets mål, aktiviteter, metoder, resultat och budget ska hänga samman på ett relevant sätt. Projektet ska:
• Tillgodose ett behov av aktiviteter eller insatser på området,
• Ge effekter på det eller de mål som avses,
• Kunna genomföras med de metoder och resurser som föreslås och
• Kunna genomföras till en rimlig kostnad.

Ansökningar prövas i konkurrens med andra. Projekt kan beviljas hel- eller delfinansiering. Bidrag kan beviljas för högst ett år i taget.

För offentliga verksamheter gäller att projektet inte ska vara möjligt att genomföra inom ordinarie budget samt att det bidrar till förnyelse och utveckling.

Verksamhetsstöd

Bidrag kan även lämnas till ideella organisationer i form av verksamhetsstöd. När det gäller lokala brottsofferjourer kan de jourer som är medlemmar i riksorganisationen Brottsofferjouren Sverige ansöka om verksamhetsstöd på en förenklad blankett. Vittnesstödsbidrag kan endast beviljas till föreningar som bedriver vittnesstödsverksamhet vid någon av Sveriges tingsrätter.

Senast uppdaterad:2018-09-11