Få oklara dödsfall utreds i Sverige - fördjupade analyser av data från dödsorsaksregistret

Projektet syftar till att ge fördjupad kunskap om oklara dödsfall bland barn i Sverige under en femtonårsperiod.

Ett barn som dör på grund av misshandel är offer för ett brott som många gånger hade kunnat förhindras. I Sverige bedrivs barndödsöversynen av Socialstyrelsen i enlighet med nationell lagstiftning. Dessa granskningar är begränsade till dödsfall hos barn i samband med en avslutad brottsutredning. Forskarna har genomfört en studie av data som samlats in från Dödsorsaksregistret om alla dödsfall hos barn 0-17 år i Sverige under perioden 2000-2014. Resultaten tyder på att det finns dödsfall hos barn som inte granskas under nuvarande lagstiftning. Databasen som skapats med stöd från Brottsofferfonden inbegriper uppgifter om dödsorsak, bidragande diagnoser, sjukvårdskontakter, omständigheter kring nyföddhetstiden och socioekonomiska faktorer i familjen som kan möjliggöra ingående analyser för att bättre förstå de oklara dödsfallen. Detta projekt avser fördjupade analyser av det insamlade materialet.

Projektet är pågående.   

Ny sökning

Senast uppdaterad:2019-01-30