Två miljoner kronor till ny webbplats för brottsoffer

Brottsoffermyndigheten har fått närmare två miljoner kronor av EU:s fond för inre säkerhet för att ta fram en ny webbplats med behovsanpassad information för brottsoffer. Brottsoffer ska kunna söka och få information bland annat utifrån vilken typ av brott som de utsatts för, var i rättsprocessen de befinner sig och var de är bosatta.

– Utgångspunkten är att den som utsatts för brott ska få rätt information vid rätt tillfälle. Webbplatsens viktigaste funktion blir att hjälpa brottsoffer att på ett effektivt sätt sortera bland en stor mängd information, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

EU antog 2011 det så kallade brottsofferdirektivet med målet att det skulle vara genomfört i medlemsstaterna senast den 16 november 2015. En av brottsofferdirektivets viktigaste hörnpelare är att brottsoffer har rätt till information om brottmålsprocessen och om det stöd som de har rätt till.

Under 2017 har Brottsoffermyndigheten i ett regeringsuppdrag undersökt hur brottsoffer uppfattat den information som de fått under brottmålsprocessen. Resultatet visar att de haft svårt att ta till sig information och att de upplevt att de inte fick den information som de behövde vid det aktuella tillfället. I efterhand har det dock visat sig att de fått informationen, men i en standardiserad form.
– En viktig slutsats från vår kartläggning är att brottsoffer även kan få för mycket information och att informationen inte alltid är relevant i det enskilda fallet. Informationen behöver därför struktureras och anpassas. På så vis kan Sverige bättre uppfylla EU:s brottsofferdirektiv, förklarar Annika Öster.

Den information som i dag finns på rättsväsendets och Kronofogdens webbplatser är framför allt fokuserad på vilket stöd de olika myndigheterna erbjuder. Det gör att brottsoffret behöver kunskap om vilken organisation som ansvarar för olika delar av processen. Brottsoffermyndighetens webbplats har visserligen information till brottsoffer om hela brottmålsprocessen, men informationen är i dagsläget inte anpassad för olika brottstyper eller brottsoffergrupper.
– Med den nya webbplatsen ska brottsoffer kunna få relevant och överskådlig information för varje del av processen. De kommer även att kunna hitta information om vilka organisationer som erbjuder stöd för brottsoffer på deras bostadsort, säger Annika Öster.

Webbplatsen ska vara klar hösten 2019.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Ulf Hjerppe, enhetschef, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 54
E-post: ulf.hjerppe@brottsoffermyndigheten.se

Fredrik Selin, projektansvarig, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 58
E-post: fredrik.selin@brottsoffermyndigheten.se

Senast uppdaterad:2017-09-14