Tre uppsatser får pris av Brottsoffermyndigheten 2018

Barns våld mot föräldrar, bevisvärdering av muntliga utsagor i brottmålsprocessen och bilder av våldtäktsoffer i nyhetsmedia. Det handlar de tre uppsatser som nu får pris i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling Brottsoffer i fokus om.

- Intresset har fortsatt varit stort och flera av landets universitet och högskolor har representerats i tävlingen. Rådet för Brottsofferfonden har utsett tre bidrag som ger viktig och fördjupad kunskap om brottsoffer, säger Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

Första pris på 15 000 kronor går till Silvia Escalante och Ronja Svensson, institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Andra pris på 10 000 kronor tilldelas Emelie Lundstedt Trzos, juridiska institutionen vid Göteborgs universitet och tredje pris på 5 000 kronor går till Moa Johansson och Sanna Keller, fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö universitet. 

Barns våld mot föräldrar

Förstapristagarna Silvia Escalante och Ronja Svensson har studerat barns våld mot föräldrar utifrån föräldrarnas upplevelser av skuld och skam. Författarna har genom intervjuer med föräldrarna visat att de söker orsaker till barnens våld i sitt eget handlande, att deras känsla av skuld är bestående och ständigt närvarande trots att det gått en tid sedan våldet inträffade. Andra resultat som författarna kommit fram till är att förälderns främsta mål är att trygga barnets välmående oavsett vad barnet har utsatt föräldern för. Detta gör föräldern genom att förlåta och avlasta barnet från skuld. Föräldrarna upplever också att professionellas ensidiga bild av problematiken påverkar föräldrarna negativt i en situation som redan är svår och fylld med skuld.
Uppsatsens titel: ”Det är nästa värre att inte bli trodd än att hantera själva situationen” – Berättelser om barns våld mot föräldrar

Bevisvärdering av muntliga utsagor i brottmålsprocessen

Emelie Lundstedt Trzos har i sin uppsats undersökt hur rättskällorna beskriver bevisvärdering av muntliga utsagor med särskilt fokus på trovärdighet och tillförlitlighet. Författaren visar att det inte finns någon vedertagen teoretisk definition av begreppen och att gränsdragningen mellan begreppen är vag. Författaren har också studerat Högsta domstolens bevisvärdering av utsagor i domar i våldtäktsmål. Resultatet visar att den modell för bevisvärdering av utsagor som har utkristalliserats i Högsta Domstolens praxis inte har stöd i den rättspsykologiska forskningen.
Uppsatsens titel: En tvärdisciplinär studie om bevisvärdering av muntliga utsagor i brottmålsprocessen

Bilder av våldtäktsoffer i nyhetsmedia

Syftet med Moa Johanssons och Sanna Kellers uppsats var att visa hur nyhetsmedia framställer kvinnor och män som offer för våldtäkt samt hur just våldtäktsbegreppet används av media. Författarna har undersökt artiklar från de fyra stora dagstidningarna i Sverige. Resultatet visar att det i artiklarna finns kopplingar till så kallade ”våldtäktsmyter” och föreställningar om det ”ideala offret”. Författarna konstaterar också att kvinnor som offer betecknas som ”kvinnan” medan männen benämns som ”offret”. I överlag visar dock resultaten att media konstruerar bilden av offren på olika vis, vilket kan tyda på en positiv utveckling hur offer för sexualbrott är framställda i media.
Uppsatsens titel: Våldtäktsmyter i förändring – Bilder av våldtäktsoffer i nyhetsmedia

Läs uppsatserna

Brottsoffer i fokus 2018

Prisutdelning i uppsatstävlingen "Brottsoffer i fokus". Från vänster: Annika Öster, generaldirektör Brottsoffermyndigheten, Moa Johansson, Sanna Keller, Ronja Svensson, Silvia Escalante och Emelie Lundstedt Trzos

Om uppsatstävlingen Brottsoffer i fokus

Rådet för Brottsofferfonden har sedan 1997 utlyst uppsatstävlingen ”Brottsoffer i fokus”. Sammanlagt har över 600 uppsatser skickats in sedan tävlingens första omgång. De har belyst brottsoffer inom ett flertal olika ämnen såsom juridik, socialt arbete, omvårdnad, psykologi, journalistik, kriminologi, teologi och sociologi. Tävlingen har bidragit till att många studenter tillämpar ett brottsofferperspektiv i sina kommande yrkesliv. Ett flertal av deltagarna har dessutom börjat forska inom området.

För ytterligare information

Kontakta gärna Fredrik Selin, ansvarig för uppsatstävlingen
Telefon: 090-70 82 58
E-post: fredrik.selin@brottsoffermyndigheten.se

Senast uppdaterad:2018-11-05