Utbildning vittnesstöd

Grund- och vidareutbildningar
För att bli vittnesstöd krävs att man går en grundutbildning. Utbildningen anordnas av de ideella organisationer som bedriver vittnesstödsverksamhet, vilket på de flesta orter är den lokala brottsofferjouren.

Under utbildningen hålls föreläsningar om bland annat den svenska rättsprocessen, brottsofferkunskap och bemötandefrågor. Kursdeltagarna gör också besök på tingsrätten.

Brottsoffermyndigheten bistår gärna ideella föreningar och andra som bedriver vittnesstödsverksamhet med råd och stöd kring rekrytering av vittnesstöd, utformning av grundutbildning och genomförande av verksamheten.

Brottsoffermyndigheten har även tagit fram en webbutbildning för blivande vittnesstöd och arrangerar årligen fortbildning för vittnesstödssamordnare.

Utbildningsmaterial
Utbildningsmaterial som används i verksamheten kan beställas kostnadsfritt från Brottsoffermyndigheten. Även Brottsofferjouren Sverige har utbildningsmaterial.

 • Utbildning för vittnesstöd
  Brottsoffermyndigheten har i samarbete med Domstolsverket tagit fram en webbutbildning för blivande vittnesstöd. Om du är intresserad av att bli vittnesstöd kan du kontakta Brottsoffermyndigheten och berätta vid vilken tingsrätt du skulle vilja vara vittnesstöd. Du kan också ta kontakt med den lokala vittnesstödsverksamheten som du vill engagera dig i. 
  Endast den som blivit antagen att få bli vittnesstöd får gå utbildningen. För att få tillgång till webbutbildning för blivande vittnesstöd så behöver du få en inbjudan från din vittnesstödssamordnare för att skapa ett konto med inloggningsuppgifter till webbutbildningen. Logga in på Utbildning för vittnesstöd.
 • Vittnesstöd
  Informationsbroschyr om vad vittnesstöd är och vad de gör. Foldern riktar sig såväl till den som vill bli vittnesstöd som till den som vill träffa ett vittnesstöd eller bara få information om verksamheten. Beställ broschyren under fliken Material och publikationer
 • Handbok för stödpersoner och vittnesstöd
  Brottsofferjouren Sverige har också tagit fram ett utbildningsmaterial. För mer information om detta, kontakta Brottsofferjouren Sverige.
 • Vittnesstödshandboken
  Handboken innehåller en genomgång av rättsprocessen och dess aktörer, brottsoffers reaktioner, bemötandefrågor samt vittnesstödets arbetsuppgifter. Den har tagits fram av Brottsoffermyndigheten i samarbete med Brottsofferjouren Sverige. Vittnesstödshandboken har utgått och är idag ersatt att Brottsoffermyndighetens webbutbildning för blivande vittnesstöd.
Senast uppdaterad:2020-04-08