Nationella riktlinjer för vittnesstödsverksamheten

Vittnesstödsverksamheten bedrivs av ideella föreningar med varierande förutsättningar och olika sätt att arbeta. För att vittnesstödet ska vara likvärdigt i hela landet finns nationella riktlinjer att utgå från.

Det är Brottsoffermyndigheten samråd med Domstolsverket och Brottsofferjouren Sverige som har tagit fram riktlinjerna. De fungerar som ett stöd för alla inom vittnesstödsverksamheten, men är inte bindande. Riktlinjerna är i första hand till för alla som är delaktiga i verksamheten, till exempel enskilda vittnesstöd, vittnesstödssamordnare och domstolar. De kan även vara till nytta för samverkansaktörer som åklagare och advokater samt allmänheten.
Riktlinjerna täcker de områden som aktörer inom vittnesstödsverksamheten berörs av i sina uppdrag. Det finns bland annat information om vittnesstödssamordnarens roll, utbildning, tystnadslöfte och säkerhet.

Ladda ned de nationella riktlinjerna för vittnesstödsverksamheten (pdf-format).

 

För dig som vittnesstödssamordnare finns även mer information på samordnarnas gemensamma webbplats. Logga in på samordnarwebben 

Lokala riktlinjer för vittnesstödsverksamheten
För att ytterligare stärka samarbetet mellan domstolarna och de ideella organisationerna är det lämpligt att respektive domstol och vittnesstödsorganisation tillsammans upprättar lokala riktlinjer. Som stöd för hur de lokala riktlinjerna kan utformas har Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket i samarbete med Brottsofferjouren Sverige tagit fram en förebild.

Förebilden innehåller exempel och frågor som kan användas som stöd för utformningen av riktlinjerna. Som bilaga till förebilden finns även ett formulär med utvalda rubriker att fylla i information om.

Ladda ned förebilden för hur överenskommelser om lokala riktlinjer för vittnesstödsverksamheten kan utformas (pdf-format)

Ladda ned formuläret för överenskommelser om lokala riktlinjer för vittnesstödsverksamheten (pdf-format)

Senast uppdaterad:2020-04-08