Nationella riktlinjer för vittnesstödsverksamheten

Som en del i arbetet med att kvalitetssäkra vittnesstödsverksamheten har Brottsoffermyndigheten, i nära samarbete med Domstolsverket och Brottsofferjouren Sverige, tagit fram nationella riktlinjer för vittnesstödsverksamheten.
Syftet med riktlinjerna är att vittnesstödsverksamheten ska vara så likvärdig som möjligt i hela landet

Ladda ned de nationella riktlinjerna för vittnesstödsverksamheten som PDF.

Lokala riktlinjer för vittnesstödsverksamheten
För att ytterligare stärka samarbetet mellan domstolarna och de ideella organisationerna är det lämpligt att respektive domstol och vittnesstödsorganisation tillsammans upprättar lokala riktlinjer för hur vittnesstödsverksamheten ska fungera.

För att underlätta det arbetet har Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket, i samarbete med Brottsofferjouren Sverige, tagit fram en förebild för hur överenskommelser om lokala riktlinjer för vittnesstödsverksamheten kan utformas.

Som bilaga till den finns ett formulär som kan användas för att underlätta upprättandet av lokala överenskommelser.
Senast uppdaterad:2017-09-08