Samverkansgrupp för brottsofferarbete

Samverkansgruppen för brottsofferarbete är ett forum för samverkan i olika brottsofferfrågor. Gruppen leds av Brottsoffermyndigheten och består av 14 myndigheter och ideella organisationer.

Gruppen har möten två gånger per år för att utbyta information och skapa nätverk inom brottsofferområdet. Mötena ger en inblick i arbete som kan vara relevant för att utveckla den egna verksamheten och lägga en grund för fortsatt samarbete mellan de myndigheter som medverkar.

I dagsläget ingår representanter för:

 • Domstolsverket
 • Kronofogden
 • Åklagarmyndigheten
 • Polismyndigheten
 • Sveriges advokatsamfund
 • Nationellt centrum för kvinnofrid
 • Barnafrid – nationellt kunskapscentrum
 • Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
 • Rädda Barnen
 • Brottsofferjouren Sverige
 • Barnens rätt i samhället
 • Unizon
 • Södersjukhusets Antivåldsgrupp
 • Stiftelsen Tryggare Sverige
Senast uppdaterad:2016-01-29