Nämnden för brottsskadeersättning

När Brottsoffermyndigheten ska besluta i ärenden av principiell betydelse eller av större vikt, avgörs ärendet av Nämnden för brottsskadeersättning. Nämnden får även avgöra andra ärenden om brottsskadeersättning.

Nämnden för brottsskadeersättning - det högsta beslutande organet vad gäller brottsskadeersättning - utses av regeringen.

Nämndens sammansättning
Nämnden består av verksamma domstolsjurister, särskilt sakkunniga i  försäkringsfrågor samt riksdagsledamöter. Det är en ordförande, två vice ordförande och tre andra ledamöter som sitter i nämnden. För varje ledamot utom ordföranden ska det finnas en ersättare. Ordföranden och vice ordförandena i nämnden ska vara eller ha varit ordinarie domare.

Nämndens ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid och de beslut som fattas av nämnden kan inte överklagas. Nämnden sammanträder normalt tre till sex gånger per år. Vid vissa sammanträden avhandlas ärenden under ett tema, exempelvis kränkningsersättning vid en viss typ av brott eller någon annan skadeståndsrättslig fråga av speciellt slag.

Ledamöter
Justitierådet Ann-Christine Lindeblad (ordförande)
Hovrättspresidenten Erik Brattgård (vice ordförande)
Hovrättspresidenten Erik Sundström (vice ordförande)
Professorn Mårten Schultz
Riksdagsledamoten Ellen Juntti
F.d. riksdagsledamoten Leif Pettersson


Ersättare
Lagmannen Pia Johansson
Försäkringsjuristen Anette Lindholm 
Överåklagaren Astrid Eklund
Doktorn i socialantropologi Arvid Lundberg
Kommunpolitikern Emma Blomdahl Walberg


Läs mer om Nämndens aktuella beslut.

Senast uppdaterad:2021-02-08