Behandling av personuppgifter

Här finns information om hur vi behandlar personuppgifter som samlas in genom myndighetens webbplats, www.brottsoffermyndigheten.se.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress är exempel på sådana uppgifter. Personuppgiftslagen (PuL) reglerar hur personuppgifter får behandlas.

Mer information om PuL finns på Datainspektionens webbplats.

Inkomna uppgifter och offentlighet
Brottsoffermyndigheten är en statlig myndighet som omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att meddelanden och material som kommer in till myndigheten betraktas som allmänna handlingar och måste lämnas ut om någon begär det.

Myndigheten har en mycket stark sekretess med så kallat omvänt skaderekvisit som innebär att vi alltid gör en sekretessprövning innan en uppgift lämnas ut. Om en uppgift omfattas av sekretess kan handlingen i den delen inte lämnas ut. Enskilda personer eller deras närstående ska inte lida men.

Mer information om offentlighetsprincipen och sekretess finns på regeringens webbplats.

Behandling och överföring av personuppgifter
På Brottsoffermyndighetens webbplats går det att anmäla sig till utbildningar och seminarier, beställa informationsmaterial och publikationer, ansöka om projektmedel från Brottsofferfonden samt prenumerera på myndighetens nyhetsbrev. Dina personuppgifter kan behandlas av medarbetare hos oss som arbetar med elektronisk dokumenthantering, exempelvis fördelas inkomna ärenden till våra handläggare.

Anmälan till arrangemnag                                                                                    Behandling av personuppgifter i samband med anmälan till föreläsningar. Genom att du anmäler dig till arrangemanget samtycker du till:
• att det angivna namnet, organisationen och orten finnas med på en deltagarförteckning som kommer att finnas tillgänglig i pappersform för deltagarna på arrangemanget.
• att den angivna e-postadressen som lämnas vid anmälningstillfället sparas och används av Brottsoffermyndigheten i samband med utskick om information kring liknande arrangemang.

Vid arrangemangets avslutande kommer alla andra uppgifter som du har lämnat vid anmälningstillfället att raderas från alla elektroniska listor. Brottsoffermyndigheten kommer inte att sälja vidare dina personuppgifter till en tredje part. Samtycket är giltigt till dess du själv säger upp det. Vill du inte få utskick med information om liknande arrangemang? Ta kontakt med oss via anmal@brom.se.

Rätt att begära information och rättelse
Enligt 26 § PuL har du rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Brottsoffermyndigheten. Det gäller oavsett om uppgifterna samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information måste du lämna en begäran till Brottsoffermyndigheten och den begäran ska enligt PuL vara skriftlig, undertecknas av sökanden själv och skickas med vanlig post. Du kan sedan begära rättelse av felaktiga uppgifter.

 

Senast uppdaterad:2014-01-17