Internationell brottsofferrätt

Den internationella rätten om brottsoffer utgörs av konventioner, rekommendationer och andra typer av rättsakter från de internationella organisationerna, dvs. från FN och från organisationer som arbetar regionalt, t.ex. Europarådet och EU.
Mycket har hänt på brottsofferområdet i det internationella samfundet under det senaste decenniet och frågor om brottsoffers rättigheter och möjligheter till stöd och hjälp är aktuella i många olika sammanhang.

Följ de länkade rubrikerna nedan för att läsa mer!
Vissa av undersidorna är under uppbyggnad.

Under den här rubriken presenteras några av de viktigaste internationella rättsakterna gällande brottsoffer. De har delats in i dokument som rör brottsoffer generellt och dokument som rör våld mot kvinnor.
Mänskliga rättigheter (MR) syftar bl.a. till att ge individer skydd mot övergrepp av olika slag. Brottsoffers rättigheter är en del av de mänskliga rättigheterna och många dokument om brottsoffer har utarbetats inom ramen för det arbete som görs för att främja de mänskliga rättigheterna. Debatten om brottsoffers rättigheter är också en betydande del av den viktimologiska diskursen.
Det var inom de Förenta nationerna (FN) som arbetet för brottsoffer på det internationella området började. Det är ett arbete som omfattar många olika frågor och som försiggår på flera plan. Det har bl. a lett till att den s.k. Brottsofferdeklarationen utarbetats. Här kan du läsa mer om FN:s arbete för brottsoffer.
Brottsofferfrågorna har varit i stark utveckling inom EU under den senaste tioårsperioden. Den utvecklingen är knuten till Amsterdamfördragets målsättning om att etablera ett område av frihet, säkerhet och rättvisa. Här ges en historisk överblick över EU:s arbete med brottsoffer.
Ett av Europarådets syften är att skydda och främja de mänskliga rättigheterna. Som ett led i det arbetet har Europarådet tagit upp frågan om brottsoffer i flera av sina styrgrupper. Det har bl.a. lett till att det nu finns en konventionen om ersättning till offer för våldsbrott och ett stort antal rekommendationer om brottsoffer. Även flera andra av Europarådets konventioner, t.ex. de om människohandel och sexuell exploatering av barn tar upp frågor om skydd och stöd till offren.
Arbete för att bekämpa våld mot kvinnor och stödja våldsutsatta kvinnor är en viktig fråga i de flesta av de internationella organisationerna. Arbetet bedrivs på flera olika plan: genom utarbetandet av rättsakter, genom konferenser och kampanjer och inte minst genom att man undersöker hur de internationella normerna genomförs på det nationella planet.
Människohandel är ett globalt problem som uppmärksammas alltmer i det internationella samarbetet. Flera av de policydokument och konventioner som utarbetats inom området berör brottsoffrens situation.
Senast uppdaterad:2013-05-28