Brottsoffermyndighetens internationella projekt

För att främja ökad kunskap och samverkan i brottsofferfrågor på det internationella planet har Brottsoffermyndigheten drivit samt deltagit och deltar i internationella projekt. Dessa projekt presenteras här.
Hate no more, 2016-2018

Brottsoffermyndigheten har under åren 2016-2018 deltagit i det internationella EU-projektet Hate no more som letts av den portugisiska organisationen Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV). Övriga länder som deltagit i projektet är Malta, Österrike och Storbritannien. Det övergripande syftet med projektet är att få offer för hatbrott att anmäla brott genom att utbilda olika yrkesgrupper om vilka konsekvenser brotten kan få, hur hatbrottsoffer bör bemötas och hur offer för hatbrott kan stödjas. Inom ramen för projektet har ett utbildningsmaterial med tillhörande handbok för som riktar sig till professionella utvecklats. För att ytterligare sprida kunskapen om hatbrott har Brottsoffermyndigheten arrangerat flera temadagar om hatbrott i Stockholm och Malmö. Projektet har slutredovisats.

Människohandel för tvångsarbete, 2013-2015

Det tvååriga projektet Briseis startade under hösten 2013 och fokuserar på att uppmärksamma offer för människohandel. Projektledare är den portugisiska brottsofferorganisationen Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV). Projektet har beviljats bidrag från EU-kommissionen.

Det övergripande syftet med projektet är uppmärksamma offer för människohandel som syftar till tvångsarbete. Ett mål med projektet är att verka förebyggande och att aktörer inom riskområden ska bli bättre på att uppmärksamma potentiella offer. Inom ramen för projektet ska informationskampanjer gentemot allmänheten och professionella tas fram. Vidare ska också utbildningsmanualer och handböcker på området utarbetas. De ska rikta sig till professionella som verkar inom de områden där människohandelsoffer för tvångsarbete kan finnas. Andra partners i projektet är The Tavistock Institute for Human Relations (Storbritannien) och Soros Foundation (Rumänien).

Kontaktperson på Brottsoffermyndigheten: Fredrik Selin

Barn som offer för människohandel, 2011-2013

Brottsoffermyndigheten har varit svensk partner i projektet ARECHIVIC, som var inriktat på stöd och hjälp till barn som varit offer för människohandel för sexuella eller andra ändamål. Projektet initierades av Center for the Study of Democracy, ett etablerat oberoende och inflytelserikt policyorgan i Bulgarien. Övriga länder som ingått är Italien, Slovakien, Ungern och Österrike.

Projektet har kartlagt respektive lands lagstiftning, förebyggande aktiviteter och särskilt verksamheter till stöd och hjälp för barn som varit utsatta för människohandel. Syftet var att rekommendera förbättringar utifrån barns mänskliga rättigheter.

Resultaten har presenterats i en handbok, Assisting and reintegrating child victims of trafficking. Inom ramen för projektet har även en rapport som rör svenska förhållanden tagits fram, Barn som offer för människohandel.

Projektet har pågått från april 2011 till april 2013.  Läs mer på webbplatsen www.childrentrafficking.eu.

 

Förbättrad information till brottsoffer, 2011-2013

Brottsoffermyndigheten är partner i Project Infovictims. Den portugisiska brottsofferorganisationen Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) är huvudansvarig för projektet, som fokuserar på information till brottsoffer. Det övergripande syftet är att bidra till ökad kunskap om brottsoffers rättigheter samt förbättrad information till brottsoffer angående rättssystemet och offrens rättigheter.

Ett mål är att projektet ska bidra till ett ökat förtroende för rättssystemet och att minska risken för sekundär viktimisering. I projektet vill man bl.a. genomföra en informationskampanj riktad till rättssystemet, främst polisen, i olika länder, ta fram lättfattlig information till brottsoffer samt skapa en webbsida med information om hur rättsprocessen och rättegången går till.

Inspiration till detta har man fått från Brottsoffermyndighetens Rättegångsskola, som man tagit del av på engelska, www.courtintroduction.se. Projektet är tvåårigt och startade i mars 2011.

Kontaktperson: Ulf Hjerppe

Information till ungdomar, 2011-2013

Den portugisiska brottsofferorganisationen APAV har drivit projektet Lead - inform to prevent (informera för att förebygga), som fokuserar på våld mellan unga, och där Brottsoffermyndigheten har varit partner. Projektet genomfördes parallellt i Portugal, Sverige och Skottland.

Projektets huvudsyfte har varit att utveckla och sprida information om gatuvåld och olika typer av våld mellan unga och det har tagits fram tryckt informationsmaterial samt en webbplats. 

Projektet har pågått från den 1 januari 2011 till den 1 januari 2013. 

 

CURE, Child victims in the Union – Rights and Empowerment, 2009-2010
Brottsoffermyndigheten beviljades medel från den Europeiska Kommissionens ISEC-program för att driva projektet Child victims in the Union – Rights and Empowerment (CURE) under 2009-2010. Projektet handlar om barns situation som brottsoffer i rättssystemet i de europeiska länderna. Två studier genomfördes: en inriktad på lagstiftning och en inriktad på "best practices".

Två uppsättningar med rekommendationer togs fram inom ramen för projektet, en som riktades till EU:s medlemsstater och en som riktades till EU-kommissionen. Båda syftar till att införa en minimistandard av rättigheter, skydd och stöd till barn som är brottsoffer i EU.

CURE bedrevs i samarbete med partners i nio europeiska länder. Till projektet knöts en internationell expertgrupp och en nationell referensgrupp. Under Sveriges ordförandeskap hösten 2009 hölls en internationell konferens i Stockholm i december, med deltagare från medlemsländernas justitieministerier, den Europeiska kommissionen samt internationella organisationer. Den följdes upp av en nationell konferens i Stockholm i januari 2011 med representanter från rättsväsendet, barnahus, stödcentrum för unga brottsoffer, ideella föreningar, m.fl. som kommer i kontakt med brottsutsatta barn.

Läs en utförligare sammanfattning av CURE-projektet.
Läs rapporten ”Child victims in the Union – Rights and Empowerment” samt projektets slutsatser och rekommendationer (på engelska).
Kontaktperson: Anna Wergens
Att arbeta för stöd till offer i Europa, 2003-2004

Under åren 2003 och 2004 var Brottsoffermyndigheten involverad i projektet Wave - Working for assistance to victims in Europe (Arbete för stöd till offer i Europa).
 
Projektet erhöll finansiering genom den Europeiska unionens AGIS-program och bedrevs i samarbete med Censis (Centro Studi investimenti sociali) – Italien; Ivanem (Institut National d’Aide aux Victimes Et de Mediation) – Frankrike; och Instituto de Estudios de Policia, Dirección General de la Policia Ministerio del Interior – Spanien. Italienska Censis hade tagit initiativet till och var koordinator för projektet.  

Projektets syfte var att beskriva och analysera stöd till brottsoffer och de organisationer som arbetar med brottsofferstöd i de länder som ingick i projektet.

Resultatet av projektet var en rapport riktad framförallt till dem som arbetar med brottsofferstöd. Rapporten lämnades även in till den Europeiska kommissionen. Utöver rapporten presenterades även en kortare sammanfattning, Wave – Working for assistance to victims in Europe. Texten finns också på svenska: Arbete för stöd till offer i Europa.

Kontaktperson: Ulf Hjerppe

Stöd till brottsdrabbade i annat land - en handlingsplan, 2002-2003
Även Brottsoffermyndighetens tredje projekt, Assistance to cross-border victims - an action plan, 2002-2003, gällde brottsoffer i gränsöverskridande situationer.

Projektet tog upp åtgärder som skulle kunna förbättra situationen för brottsoffer ur många olika perspektiv, t.ex. tillgång till rättvisa och information för brottsdrabbade resenärer men också ambassaders och ideella organisationers särskilda ansvar för den här gruppen av offer.

På den avslutade konferensen antogs en handlingsplan. Tanken var att den skulle kunna användas som ett redskap av medlemsländerna för att utveckla stöd och hjälp till brottsdrabbade resenärer.

En annan del av projektet gick ut på att utveckla minimiregler för information till brottsoffer i gränsöverskridande situationer. Som ett led i det arbetet utarbetade Brottsoffermyndigheten en modell för hur information kan ges till brottsdrabbade från andra länder i Sverige.

Tillsammans med sina partners och med stöd av den konferens som hölls under projektets gång gjorde myndigheten också en för EU–länderna gemensam broschyr riktad till dem som drabbas av brott i ett annat land: Information to non-residents becoming victims of crime in Sweden. Broschyren gjordes ursprungligen på fyra språk: engelska, franska, spanska och tyska, men endast den engelska versionen har uppdaterats.

Kontaktperson: Anna Wergens
Expertmöte om brottskadeersättning, 2000

Brottsoffermyndighetens andra projekt, the Expert Meeting on Compensation to Crime victims in the European Union, var inriktat på statlig ersättning i EU och riktade sig huvudsakligen till lagstiftare och personer med ansvar för brottsskadeersättning i medlemsländerna.

Under expertmötet, som hölls 2000, behandlades ämnen av särskild betydelse för dem som söker statlig ersättning i gränsöverskridande situationer, t.ex. regler om behörighet, i vilket land den brottsdrabbade ska söka ersättning, miniminormer för statlig ersättning och framtida nätverk på området. I plenum kunde man enas om ett slutdokument med ett antal slutsatser gällande ersättningsfrågorna.

Den Europeiska kommissionen uppmanades att utveckla mötets rekommendationer i en grönbok. Kommissionen utarbetade en sådan och så småningom bearbetades grönbokens idéer till ett direktiv om ersättning som antogs 2004.

Inom ramen för projektet gjorde Brottsoffermyndigheten, i enlighet med en handlingsplan som antagits av kommissionen, en jämförande studie över statlig ersättning i Unionen. Studien, som fick titeln "Repairing the Irreparable - State compensation in the European Union", är utformad som en handbok och avsedd för dem som arbetar med brottskadeersättning men också för brottsoffer.

Brottsoffer i den Europeiska unionen – en inventering, 1998-1999

Brottsoffermyndighetens första projekt, Crime victims in the European Union, initierades 1998 mot bakgrund av den ökande rörligheten i EU som gör att allt fler människor utsätts för brott i ett annat medlemsland. Avsikten var att undersöka vilket stöd brottsoffer får när de drabbas av brott i andra länder.

Projektet blev huvudsakligen en inventering över stöd och åtgärder för brottsoffer inom rättsväsendet och de ideella organisationerna i de olika medlemsländerna. Åtgärder för brottsdrabbade resenärer beaktades särskilt. Studien redovisade i en rapport 1999 där rekommendationer framfördes om brottsdrabbade resenärers situation, bl.a. gällande minimiregler för information till resenärer och en förbättring av tillgången på tolkar genom hela rättsprocessen.

Under samma tid som projektet avslutades kom den Europeiska kommissionens första dokument om brottsoffer, Crime victims in the European Union standards and action, i vilken en rad rekommendationer gavs till medlemsländerna på flera olika områden. Genom det Europeiska rådet blev miniminormer för skydd av brottsoffer och brottsoffers tillgång till rättvisa och till skadestånd en politisk prioritering i arbetet för att genomföra ett område av frihet, säkerhet och rättvisa.

Kontaktperson: Anna Wergens

Senast uppdaterad:2015-04-01