Brottsoffermyndighetens internationella arbete

Med utgångspunkt från sitt uppdrag och den utveckling som skett på området har myndigheten målsättningen att arbeta för ökad kunskap om den internationella rätten och om stöd och hjälp till brottsoffer i andra länder. Myndigheten bevakar framförallt brottsofferfrågor inom den Europeiska unionen (EU).

Brottsoffermyndigheten har bedrivit egna EU-projekt om brottsoffer och har även deltagit och deltar i projekt och internationellt samarbete tillsammans med såväl svenska som utländska partners, både inom och utanför EU. Under senare år har representanter för myndigheten medverkat i arbetsgrupper inom Europarådet och FN.


På den här delen av webbplatsen vill myndigheten presentera pågående och avslutade projekt på det internationella området. Brottsoffermyndigheten vill också använda webbplatsen till att introducera den internationella brottsofferrätten. Dessutom har vi ambitionen att presentera aktuella nyheter och att sprida information om pågående aktiviteter, utvecklingslinjer och projekt på det internationella området.


Brottsoffer kan definieras på många olika sätt. I EU:s rambeslut om brottsoffrets ställning i straffrättsliga förfaranden anges att brottsoffer är ”varje fysisk person som har lidit skada, inklusive fysisk och mental skada, känslomässigt lidande, materiell förlust som direkt förorsakats av handlingar eller underlåtelser som strider mot den straffrättsliga lagstiftningen i en medlemsstat”.


Brottsoffermyndigheten arbetar enligt en definition av brottsoffer som i stora drag omfattar offer för konventionell brottslighet. Dessutom ingår s.k. indirekta offer, dvs. anhöriga till dem som skadats av brott, i Brottsoffermyndighetens verksamhetsområde. Myndigheten arbetar således inte med offer för naturkatastrofer eller maktmissbruk.

Senast uppdaterad:2012-03-28