Brottsoffermyndigheten i internationellt samarbete

Under senare år har representanter från myndigheten deltagit i det internationella samarbete som bedrivs för att skapa nya internationella riktlinjer och normer och utveckla de som finns.
En expertgrupp inom Europarådet, Group of specialists on Assistance to Victims and Prevention of Victimisation (PC-S-AV) arbetade mellan 2005-2006 med att ta fram en ny rekommendation om stöd till brottsoffer. Anna Wergens deltog i det arbetet.

Du kan läsa mer om rekommendationen under rubriken Internationell brottsofferrätt, Europarådet.

Europarådets kommission för effektivisering av rättsväsendet, European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) tillsatte under 2006 en arbetsgrupp om medling (CEPEJ-GT-MED) med syfte att se över hur de föreliggande rekommendationerna om medling skulle kunna användas och verkställas i högre utsträckning. Anna Wergens deltog 2007 i gruppens arbete med att utveckla riktlinjer för den rekommendation som gäller medling i brottmål.

Elisabeth Jidell medverkade 2007 som expert i Group of Specialists on Remedies for Crime Victims (CJ-S-VICT) tillsatt av European Committee on Legal Co-operation (CDCJ). Gruppen har till uppgift att analysera lagstiftning och praktisk verksamhet i medlemsstaterna när det gäller insatser för brottsoffer i samband med civilrättsliga processer och förvaltningsrättsliga förfaranden.

Gruppen ska bl.a. identifiera och lyfta fram bra verksamheter och initiativ för att minska risken för sekundär viktimisering och särskilt uppmärksamma särskilt sårbara grupper av brottsoffer. Insatser för rehabilitering av brottsoffer och ersättning till brottsoffer ska också uppmärksammas.

Gruppen ska även belysa vilken tillgång till information brottsoffer har i olika medlemsstater. En särskild del i uppdraget är att analysera insatserna för offer för terrorism. Gruppen kommer att sammanställa en rapport till CDCJ.

Inom ramen för ett gemensamt projekt mellan United Nations Office for Drugs and Crime (UNODC) och the United Nations International Children’s Education Fund (UNICEF) och the International Bureau of Children’s Rights (IBCR) tillsattes under 2007 en expertgrupp för att se över och utarbeta ett utkast till modellagstiftning med kommentarer till FN:s Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime från 2005. Anna Wergens medverkade för Brottsoffermyndighetens räkning i den gruppen.
Senast uppdaterad:2013-05-08