Internationellt

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att verka för brottsoffers behov och intressen. En del av myndighetens roll som Kunskapscentrum består i att bevaka frågor om brottsoffer ur ett internationellt perspektiv, genom att samla och sprida information om brottsoffer, genom att delta i projekt och olika former av internationellt samarbete.

Internationellt arbete
Med utgångspunkt från sitt uppdrag och från utvecklingen på området har myndigheten målsättningen att arbeta för kännedom om den del av den internationella rätten som berör brottsoffer och om stöd och hjälp till brottsoffer i andra länder.


Internationella projekt
Brottsoffermyndigheten har bedrivit och deltar som partner i olika projekt om brottsoffer i Europa och myndigheten deltar i olika former av internationellt samarbete. Myndigheten deltar också i olika organisationer. På det viset bevakar myndigheten brottsofferfrågor på det internationella planet.
 

Internationellt samarbete
Under senare år har företrädare för Brottsoffermyndigheten deltagit i olika former av internationellt samarbete, bl.a. i arbetsgrupper inom Europarådet och FN. Myndigheten är också medlem i några internationella organisationer som arbetar med att främja brottsoffers intressen och rättigheter.


Europeisk brottskadeersättning
Sedan 2004 finns EU-rättslig lagstiftning om ersättning till brottsoffer. Alla medlemsstater ska ha nationella bestämmelser om ersättning vilket ska garantera brottsoffer en rättvis och lämplig ersättning. Ett system har också etablerats för samarbete mellan medlemsstaterna i ersättningsfrågor. Genom EU-direktivet har man velat underlätta för brottsoffer att söka ersättning genom att erbjuda dem möjligheten att söka ersättning i det land där de är bosatta.


Internationell brottsofferrätt
Den internationella rätten om brottsoffer utgörs av konventioner rekommendationer m.m. från de internationella organisationerna, framförallt från FN men också från organisationer som arbetar regionalt, t.ex. Europarådet och EU.

Senast uppdaterad:2012-03-21