Remissvar

Brottsoffermyndigheten är en viktig remissinstans i frågor som rör brottsoffer.

Brottsoffermyndigheten är framförallt remissinstans då det gäller frågor av betydelse för brottsoffer. I myndighetens remissvar är kärnan alltid densamma – att se till brottsoffrens bästa. Detta innebär att myndighetens remissvar alltid innehåller förslag och synpunkter som främjar brottsoffers rättigheter, intressen och behov.

Kontakta Brottsoffermyndigheten om du är intresserad av att ta del av remissvar.
Kontaktuppgifter för Brottsoffermyndigheten
Senast uppdaterad:2018-05-23