Remissvar

Brottsoffermyndigheten är en viktig remissinstans i frågor som rör brottsoffer.

Brottsoffermyndigheten är framförallt remissinstans då det gäller frågor av betydelse för brottsoffer. I myndighetens remissvar är kärnan alltid densamma – att se till brottsoffrens bästa. Detta innebär att myndighetens remissvar alltid innehåller förslag och synpunkter som främjar brottsoffers rättigheter, intressen och behov.

Nedan kan du läsa svar på remisser som Brottsoffermyndigheten har lämnat på olika utredningar. Utredningarna finns i sin helhet på www.regeringen.se - sök under fliken Publikationer på SOU- eller Ds-nummer.

Senast uppdaterad:2013-09-30