Remissvar

Brottsoffermyndigheten är en viktig remissinstans i frågor som rör brottsoffer.

Brottsoffermyndigheten är framförallt remissinstans då det gäller frågor av betydelse för brottsoffer. I myndighetens remissvar är kärnan alltid densamma – att se till brottsoffrens bästa. Detta innebär att myndighetens remissvar alltid innehåller förslag och synpunkter som främjar brottsoffers rättigheter, intressen och behov.

Aktuella remissvar

Yttrande över betänkandet Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord (SOU 2019:32)

Kontakta Brottsoffermyndigheten om du är intresserad av att ta del av andra remissvar.

Kontaktuppgifter för Brottsoffermyndigheten

Senast uppdaterad:2019-09-27