Viktimologisk forskarkonferens

Brottsoffermyndigheten arrangerar återkommande en konferens i Stockholm för forskare på brottsofferområdet. Konferensen är en mötesplats där forskare och doktorander kan knyta kontakter och ta del av den brottsofferforskning som pågår i landet.

Till konferensen bjuds huvudtalare in och forskare på lägst doktorandnivå har möjlighet att presentera pågående eller nyligen avslutade forskningsprojekt. Konferensen innehåller föreläsningar och seminarier från flera olika vetenskapsområden.