Uppfyller Sverige EU:s brottsofferdirektiv?

Ett projekt lett av Victim Support Europe, där Brottsoffermyndigheten ingått i styrgruppen, har undersökt hur väl medlemsländerna uppfyller EU:s brottsofferdirektiv. Arbetet har resulterat i 26 nationella rapporter – varav en handlar om Sverige – samt en rapport som sammanfattar situationen i EU.

EU:s brottsofferdirektiv anger minimirättigheter för brottsoffer och skulle ha genomförts i alla medlemsländer senast 2015. Men hur har det egentligen gått med det praktiska genomförandet av direktivet i olika länder i Europa? Det har undersökts i projektet VOCIARE, Victims of Crime Implementation Analysis of Rights in Europe, under åren 2016–2019.

– I Sverige har direktivet inte lett till några större förändringar i lagstiftningen men flera aktörer har sett det som en möjlighet att förbättra situationen för brottsoffer på andra sätt. Sverige anses uppfylla många av direktivets rättigheter och har flera goda exempel, bland annat målsägandebiträden och barnahus. Men rapporten om Sverige visar också att kunskapen om direktivets rättigheter är begränsad och svaren i de enkäter som genomförts varierar mycket mellan olika aktörer, säger Anna Wergens, som representerat Brottsoffermyndigheten i styrgruppen.

En slutsats i rapporten är att även om Sverige har den lagstiftning som krävs så fungerar den inte alltid i praktiken. Rapporten visar också att det saknas en tydlig bild av brottsoffers situation. Det behövs därför fler och fördjupade studier om brottsoffers möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda oavsett var i Sverige de befinner sig.

Victim Support Europe betonar vikten av fortsatt kontroll och utvärdering. I rapporten om Sverige är en rekommendation att Sverige ska ta fram ett nationellt enkätverktyg för att kunna utvärdera brottsoffers erfarenheter av rättsväsendet.

Läs mer om projektet och ta del av rapporterna.

Senast uppdaterad:2020-01-21