Uppdrag till Brottsoffermyndigheten om stöd till deltagare i det demokratiska samtalet som utsätts för hot och hat

Regeringen har i dag beslutat om en handlingsplan för att stärka arbetet med att förebygga och hantera hot och hat mot journalister, politiskt förtroendevalda och konstnärer. Inom ramen för handlingsplanen får Brottsoffermyndigheten i uppdrag att ta fram ett utbildnings- och informationsmaterial.

Regeringen ger Brottsoffermyndigheten uppdraget att ta fram ett utbildnings- och informationsmaterial för att stödja deltagare i det demokratiska samtalet som utsätts för eller riskerar att utsättas för hot och hat. Materialet ska kunna användas av myndigheter, organisationer och enskilda personer. Uppdraget ska slutredovisas senast den 2 oktober 2019.

Information om regeringsuppdraget på Regeringskansliets webbplats

Senast uppdaterad:2017-07-13