Tre nya regeringsuppdrag

Brottsoffermyndigheten har fått tre nya regeringsuppdrag. Uppdragen handlar om information till offer för terrorism, kunskapsstöd till aktörer som kommer i kontakt med barn som bevittnat våld och som vistas i skyddat boende samt digital kommunikation med brottsoffer.

Mer information till offer för terrorism

Brottsoffermyndigheten ska i samverkan med andra berörda aktörer utveckla den information som ges till offer för terrorism, deras familjemedlemmar och aktörer som möter dessa personer efter en akut krishanteringsfas. I EU:s terrorismdirektiv framgår att offer för terrorism och deras familjemedlemmar har rätt till hjälp, stöd och skydd. Brottsoffermyndigheten ska se över befintlig information och ta fram relevant, lättillgänglig och flerspråkig information som kan komplettera den information som andra aktörer erbjuder. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 maj 2021.

Större kunskap om behov hos barn som bevittnat våld och som vistas i skyddat boende

Barn som bevittnat våld och som vistas i skyddat boende kan ha umgängesrätt med en förälder som är misstänkt för att ha utövat våld mot den andra föräldern. Det kan innebära en risk för barnets säkerhet och kan drabba barnet känslomässigt. För att öka kompetensen om behoven hos barn som bevittnat våld och som vistas i skyddat boende får Brottsoffermyndigheten i uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd till berörda aktörer, som socialtjänstens familjerätter, ombud och domstolar. Brottsoffermyndigheten ska redovisa uppdraget senast den 29 januari 2022.

Bättre möjligheter till digital kommunikation för brottsoffer

Brottsoffermyndigheten ska förbättra möjligheterna till digital kommunikation mellan myndigheten och brottsoffer genom att ansluta till den nationella tjänsten Mina meddelanden. Arbetet ska särskilt ta hänsyn till informationssäkerhet och personlig integritet. Därför inkluderar arbetet också en kontroll av vilka handlingar som är möjliga att skicka via en sådan tjänst. Brottsoffermyndigheten ska också ta fram en digital tjänst för att underlätta kompletteringar av ansökningar om brottsskadeersättning. Uppdraget ska redovisas senast den 22 februari 2021.

Läs mer om uppdragen i Brottsoffermyndighetens regleringsbrev.

Senast uppdaterad:2020-01-21