Sveriges åtaganden för offer för terrorism

Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten, ska analysera vilka åtgärder som behövs för att Sverige ska leva upp till bestämmelserna i EU:s terrorismdirektiv om skydd av, stöd till och rättigheter för offer för terrorism. Uppdraget kommer från regeringen och ska redovisas senast den 21 mars 2018.

Enligt terrorismdirektivets bestämmelser ska offer för terrorism ha rätt till olika former av hjälp, stöd och skydd. Det handlar om emotionellt och psykologiskt stöd, rådgivning och information. Dessutom ska offer för terrorism få hjälp med anspråk på ersättning som finns för offer för terrorism. I direktivet står det att stödet ska vara kostnadsfritt för alla offer för terrorism och att det ska finnas tillgängligt omedelbart efter en terroristattack och så länge det är nödvändigt.

Annika Öster får också i uppdrag att föreslå förändringar i författningar och andra åtgärder som kan vara nödvändiga. Dessutom ska hon redovisa de ekonomiska konsekvenser som förslagen kan komma att få och hur eventuella kostnader ska finansieras. I uppdraget ingår inte att lämna förslag på hälso- och sjukvårdsområdet.

Om genomförandet av EU:s terrorismdirektiv

Bestämmelserna i EU:s terrorismdirektiv ska vara genomförda i nationell rätt senast den 8 september 2018. En annan utredning ska föreslå de författningsförändringar som behövs för att genomföra vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism. Terrorismdirektivets bestämmelser som gäller brottsoffer har en annan karaktär och därför har regeringen nu beslutat att de ska utredas separat.

Senast uppdaterad:2017-09-19