Så tycker förskolepersonalen om Liten och trygg

Brottsoffermyndigheten har utvärderat Liten och trygg som är en handledning för förskolepersonal om brott, känslor och rättigheter. Över 95 procent av de svarande anser att handledningen gjort det enklare för dem att samtala med barnen om känslor och rättigheter.

Under hösten 2017 har Brottsoffermyndigheten utvärderat lärarhandledningen Liten och trygg genom en enkätundersökning. Enkäten har besvarats av 122 personer inom förskolan som har använt hela eller delar av handledningen i sitt arbete.
I enkätsvaren framkommer det bland annat att de pedagogiska övningarna i handledningen är viktiga, enkla att använda och inspirerande.

Vidare uppger drygt 90 procent av de svarande att de genom handledningens pedagogiska övningar har fått en ökad förståelse för barns rätt till kroppslig integritet. Över 95 procent anser att övningarna har gjort det lättare för dem att samtala med barnen om känslor och rättigheter.

Förskolepersonalen anser att materialet är ett bra pedagogiskt verktyg och att det är långsiktigt användbart i verksamheten. Känslokorten som ingår i materialet är populära och Liten är en uppskattad figur att arbeta med. Boken om Liten beskrivs som en värdefull och användbar bok.  

De svarande anser att de har fått en ökad kunskap om brott mot barn och konsekvenser av våld. Förskolepersonalen beskriver att de kunskapshöjande filmerna ger möjlighet till reflektion och samtal och stärker dem i deras uppdrag. 81 procent av de svarande känner sig säkrare inför en anmälningssituation till socialtjänsten efter att ha tagit del av materialet.

 

Illustration av Stina Wirsén

Handledningen Liten och trygg
Läs och lyssna på boken Liten på svenska och engelska

Senast uppdaterad:2018-02-21