Så gör ni en bra ansökan till Brottsofferfonden

Vad är egentligen ett brottsofferinriktat projekt? Vad ska en ansökan innehålla? Vilka kostnader är vanliga? Ivona Begic, handläggare på Brottsofferfonden, ger svar på vanliga frågor och tips till er som har tänkt söka medel för projektbidrag från Brottsofferfonden.

Vad betyder det att ett projekt ska vara brottsofferinriktat?

Projektet ska ha brottsoffer i fokus och det ska vara till nytta för personer som har blivit utsatta för brott. Det kan handla om att genom utbildning förbättra bemötandet av brottsoffer eller att ta fram information till dem som blivit utsatta för brott eller till verksamheter som möter brottsoffer. Däremot handlar det inte om att förhindra människor att begå brott, minska droganvändning eller öka integrationen i samhället. Det är givetvis också viktiga frågor, men ligger utanför vad fonden kan finansiera.

Går det att söka medel för ett projekt som både förebygger brott och stödjer brottsoffer?

Ja, fonden kan delfinansiera projekt och bevilja medel till de delar av projektet som är brottsofferinriktade. Beskriv hela projektet i er ansökan, och gör det tydligt vilka delar av projektet och vilka budgetposter som har betydelse för att förbättra situationen för brottsoffer.

Vad är viktigt att beskriva i en ansökan om medel för en utbildning?

Vi vill veta hur er plan för utbildningen ser ut. Det är några enkla frågor som vi behöver få svar på:
• Varför vill ni genomföra utbildningen?
• Vilka ska gå utbildningen?
• Vilken typ av utbildning handlar det om?
• Ungefär hur många träffar och hur lång tid per gång?
• När planerar ni att utbildningen ska äga rum? Utbildningen får inte redan vara genomförd när ni får beslut om pengar.
• Kommer ni att hyra en lokal?
• Vilka ämnen ska utbildningen ta upp?
• Ska ni anlita någon extern föreläsare?
• Hur många förväntas delta?

Vilka kostnader är vanliga för att arrangera en utbildning?

De vanligaste kostnaderna är för lokal, fika och ibland arvoden till föreläsare. Det går också att söka medel för att rekrytera nya stödpersoner som ska gå utbildningen, till exempel för annonskostnader. En sak som är viktig att tänka på är att beskriva hur mycket ni uppskattar att de olika delarna kommer att kosta och inte bara söka en klumpsumma.

Vad är viktigt att beskriva i en ansökan om medel för informationsmaterial?

Även här behöver vi få svar på några frågor:
• Vem är målgrupp för informationsmaterialet?
• Hur ska informationsmaterialet produceras? Vem ska göra det?
• Vad ska ni ta fram information om?
• Vilken typ av informationsmaterial ska ni ta fram och i vilket format?
• Hur många exemplar ska ni trycka?
• Hur ska ni sprida materialet?

Vilka kostnader är vanliga för informationsmaterial?

De vanligaste kostnaderna handlar om tryck, layout och översättning. Kom ihåg att dela upp kostnaderna i olika budgetposter.

Har du något annat tips?

Ja, på Brottsoffermyndighetens webbplats finns en idébank där vi har samlat exempel på redan genomförda projekt som man kan hämta inspiration från. Dessutom finns en projektkatalog med den forskning som Brottsofferfonden har finansierat. Här går det att söka efter forskare som arbetar med brottsofferfrågor, till exempel om man vill anlita en forskare som föreläsare inom ett visst område.

Mer information

Idébank för brottsofferinriktade projekt
Mer om brottsofferinriktade projekt
Kontakta Brottsofferfonden

Senast uppdaterad:2017-08-31