Projekt nådde äldre som utsatts för brott

Brottsofferjouren Uppsala län sökte medel från Brottsofferfonden för att arbeta med brott mot äldre som tema.
– Många äldre som blir utsatta för brott har svårt att be om hjälp. De måste veta att vi finns och vi måste ha kunskap för att möta dem, säger projektledaren Jessica Mattsson.

Varför ville ni genomföra projektet?

De äldre vi möter har ofta varit utsatta för allvarliga brott och har ett stort behov av att bolla tankar och få stöd. Samtidigt är det många som känner skuld och skam och inte vågar söka hjälp. Vi ville därför nå ut med information om att det är vanligt att bli utsatt, vilka brott som det ofta handlar om och om att det finns stöd och hjälp.

Vilka delar bestod projektet av?

Vi ville nå ut till fler äldre och samtidigt ville vi öka vår egen kompetens. Vår jour består till stor del av unga människor eftersom vi är verksamma i en studentstad. Därför bestod en del av projektet också av att rekrytera fler äldre stödpersoner.

Vad gjorde ni för att rekrytera äldre stödpersoner?

För att nå en äldre målgrupp bestämde vi oss för att annonsera i lokalpressen. Det var några intresserade som hörde av sig efter annonsen. Vi tog också fram en rekryteringsbroschyr som användes på bland annat informationsträffar och marknader. När vi var med på marknader var det några som nappade. Det ger ofta mycket när man får tid att prata med intresserade. Vi affischerade också, men det gav inget resultat. Antalet stödpersoner ökade från åtta till elva under projektperioden. Dessutom gick medelåldern upp från 32 till 45 år.

Vad gjorde ni för att öka er egen kunskap om brott mot äldre?

Vi anordnade en utbildningsdag med Magnus Lindgren från Tryggare Sverige. Han föreläste om bemötande, om reaktioner efter utsatthet och om olika typer av brott som äldre utsätts för. Vanliga brott är till exempel våld i nära relationer, bedrägerier och stölder. När det gäller bedrägerier och stölder har många äldre blivit vilseledda av någon, men de lägger ofta skulden på sig själva. Med en ökad ålder kan man också bli mer bunden till hemmet och då kan det bli svårt att be om hjälp.

Samarbetade ni med andra organisationer i projektet?

Vi samarbetade med Studieförbundet Vuxenskolan och kunde låna en föreläsningssal via dem. Dessutom fick vi hjälp av dem med att sprida information om arrangemanget. När vi anordnar något vill vi att andra organisationer också ska få ta del av kunskapen. Så vi bjöd bland annat in brottsoffer- och kvinnojourer i närheten och pensionärsorganisationer.

Vad gjorde ni för att nå ut till äldre?

Vi föreläste för totalt 300 personer i elva olika föreningar och organisationer. Äldreorganisationer har ofta regelbundna träffar så vi behövde inte arrangera något eget. Vi sökte på internet efter föreningar och använde våra egna kontaktnät. Sedan gjorde vi ett mailutskick innan sommaren där vi erbjöd föreläsningar. På hösten skickade vi ut en påminnelse. Det är bra att vara ute i god tid så att föreningarna hinner planera in föreläsningarna i programmen.

Spred ni information till äldre på andra sätt också?

Ja, vi tog fram en folder med information om äldres utsatthet och var de kan få stöd. Det finns också en del i foldern som handlar om vad de själva kan tänka på för att minska riskerna för brott. Vi gjorde designen själva men hämtade inspiration till innehållet från material som redan var framtaget av bland annat polisen, en annan brottsofferjour och Sveriges pensionärsförening. Foldern blev väldigt populär och fick stor spridning. Andra föreningar hörde också av sig och ville sprida den.

Vad är ni mest nöjda med?

Att vi har nått ut till så många. Det har kommit in stödsökande som inte visste att vi fanns innan projektet drog igång. Andra föreningar har också hört av sig och velat samarbeta och använda vårt material.

Vilka tips har du till andra som tänkt söka medel?

Innan ni går in i ett nytt projekt är det bra att öppna ögonen utåt. Man behöver inte uppfinna hjulet själv utan man kan vinna mycket på att dra nytta av projekt som andra föreningar har gjort tidigare. Använd också de kontaktvägar och samarbeten som finns inom den egna verksamheten och ta hjälp av andra föreningar, myndigheter och organisationer.

Bildtexter
Övre bilden: Jessica Mattsson, Brottsofferjouren Uppsala län, som varit projektledare.

Nedre bilden: I projektet tog
Brottsofferjouren Uppsala län bland annat fram en folder som riktade sig till äldre som utsatts för brott och en annan folder för att rekrytera nya stödpersoner.

Senast uppdaterad:2018-07-30