Nya åtgärder för brottsoffer

Regeringen har tillsatt en utredning för att stärka brottsoffers ställning och minska skadeverkningarna av brott. Dessutom föreslår regeringen att grundavdraget för brottsskadeersättning ska slopas från den 1 juli 2020.

– Jag ser mycket positivt på utredningsuppdraget som fångar upp många aktuella frågeställningar som kan komma att förbättra möjligheterna till ekonomisk ersättning för brottsoffer, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

I utredningsuppdraget ingår bland annat att ta ställning till:
• i vilken utsträckning nivåerna på kränkningsersättning bör höjas
• i vilken utsträckning polisers och andra särskilt utsatta yrkesgruppers rätt till kränkningsersättning bör utvidgas
• hur efterlevande anhörigas rätt till ideellt skadestånd kan stärkas
• hur reglerna om förbud mot utmätning av skadestånd med anledning av ett frihetsberövande bör ändras för att i större utsträckning möjliggöra utmätning till förmån för brottsoffer.

Mikael Forsgren, chefsrådman i Umeå tingsrätt, blir särskild utredare. Uppdraget ska redovisas senast i juni 2021.

Regeringen har också överlämnat en remiss om förslaget för ett slopat grundavdrag för brottsskadeersättning till Lagrådet. Förslaget innebär att det inte längre ska göras något grundavdrag när Brottsoffermyndigheten betalar ut brottsskadeersättning. Grundavdraget är i dag 1 500 kronor och summan dras av från den ersättning som brottsoffret får. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.
–  När detta genomförs så innebär det en förbättrad ersättningssituation för alla brottsoffer som söker  brottsskadeersättning, säger Annika Öster.

Läs mer om utredningen.
Läs mer om lagrådsremissen.

 

Senast uppdaterad:2020-01-21