Liten och trygg ger kunskap om barn som bevittnat brott

En utredning föreslår att det ska bli straffbart att låta ett barn bevittna brott i nära relationer. Brottsoffermyndigheten välkomnar det nya lagförslaget och framhåller hur viktigt det är att uppmärksamma barn som lever med våld. Med hjälp av myndighetens material Liten och trygg kan vuxna som möter barn få kunskap om hur de kan uppmärksamma brottsutsatta barn.

Uppskattningsvis lever omkring 210 000 barn i hem där det förekommer olika former av våld. Sedan 2006 har barn som bevittnat brott rätt till brottsskadeersättning och de betraktas som brottsoffer enligt socialtjänstlagen. Det har under lång tid poängterats att barnens rättigheter behöver stärkas. Nu lämnar en utredning ett förslag på hur en sådan kriminalisering skulle kunna se ut. Förslaget innebär att den som begår en brottslig gärning mot en närstående person ska dömas för barnfridsbrott, om gärningen bevittnas av ett barn och är ägnad att skada barnets trygghet eller tillit i förhållande till någon av dessa personer.

Viktigt att vuxna uppmärksammar utsatta barn
Det finns ett stort mörkertal när det gäller brott mot barn. Oavsett hur lagstiftningen är utformad är det viktigt att vuxna uppmärksammar utsatta barn.
– Vi vill att vuxna som möter barn ska våga tänka in våld i hemmet som en möjlig förklaring till när ett barn signalerar att det inte har det bra. Därför är det så viktigt att vuxna som möter barn har kunskap i frågorna, förklarar Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

Liten och trygg ger kunskap
Brottsoffermyndigheten har tagit fram materialet Liten och trygg som ger vuxna som möter barn kunskap om barns rättigheter och vuxnas ansvar. Bland annat får de lära sig om barn som bevittnat brott och vilka konsekvenser det kan få för barnen. Dessutom får de information om hur en anmälan till socialnämnden går till.

Diskutera hur barnen har det hemma
I samarbete med författaren och illustratören Stina Wirsén har Brottsoffermyndigheten tagit fram boken Liten och känslokort som är kopplade till materialet Liten och trygg. Boken är en utgångspunkt för diskussioner om barns rättigheter och vuxnas skyldigheter.
– Liten är en av de böcker jag känner starkast för. Jag är otroligt glad över hur väl den tagits emot, att den används så mycket. Förskolepedagoger, lärare och barnpsykologer hör av sig regelbundet för att berätta om hur de arbetar med boken och känslokorten som vi tagit fram. Att boken också sprids utomlands är glädjande. Alla barn har rätt till en trygg plats och till trygga vuxna i sitt liv, säger Stina Wirsén.

Besök webbplatsen
På webbplatsen Liten och trygg finns intervjuer med experter och pedagogiska övningar för barn. Där finns också boken Liten. Med hjälp av boken och webbplatsen kan vuxna få den kunskap och de verktyg som behövs för att hjälpa barn som signalerar att de inte har det bra.
Besök Liten och trygg på jagvillveta.se/forskola.

Bakgrund
I dag har barn som bevittnar brott ett begränsat skydd i lagstiftningen eftersom det inte är barnet själv som utsätts för brott. Det får konsekvenser för barns möjlighet att komma till tals i domstol och möjligheten att få sin situation uppmärksammad och utredd. För att ge barn som bevittnar brott en starkare rättslig ställning har regeringen tillsatt en utredning som ska lämna förslag på lagstiftning som gör det straffbart att låta ett barn bevittna brott i nära relationer. Utredningen har presenterats den 12 juni. Läs mer om utredningen på regeringens webbplats.

 

Illustrationer: Stina Wirsén

Senast uppdaterad:2019-06-17