Ersättning vid olovlig identitetsanvändning

Att kapa någons identitet är olagligt om det leder till ekonomisk skada eller olägenhet för den drabbade. Brottet kallas för olovlig identitetsanvändning och trädde i kraft den 1 juli 2016. Om du har blivit utsatt för ett sådant brott kan du ha rätt till brottsskadeersättning.

Bild på kreditkort i en handUnder 2017 polisanmäldes 27 600 brott om olovlig identitetsanvändning. Ofta handlar det om att en gärningsperson utger sig för att vara någon annan på nätet. I flera fall finns det en koppling till kort- och kreditbedrägerier. Det kan också handla om att någon utger sig för att vara en annan person på sociala medier.

Syftet med att kriminalisera olovlig identitetsanvändning är att motverka missbruk av identitetsuppgifter och ge skydd mot den integritetskränkning som brottet innebär.

Vad räknas som identitetsuppgifter?

Identitetsuppgifter är uppgifter som du normalt använder för att identifiera dig, till exempel personnummer, namn, postadress, e-postadress och fotografi.

När är det olagligt att använda någon annans identitetsuppgifter?

Det är olagligt om någon utger sig för att vara dig utan att du gett din tillåtelse till det. Det ska också finnas en risk att gärningspersonen på det sättet vilseleder någon annan person.

Krävs det något mer för att det ska räknas som ett brott?

Ja, brottet ska ha orsakat ekonomisk skada eller olägenhet för dig. Olägenhet innebär att du känt obehag eller att brottet varit till nackdel för dig. Det behöver inte handla om du blivit drabbad ekonomiskt, men det krävs att det objektivt sett varit frågan om ett påtagligt obehag. Så kan vara fallet när det handlar om bedrägerier eller om någon på sociala medier utger sig för att vara dig genom att till exempel upprätta ett användarkonto. Ett annat exempel på olägenhet är om du drabbats av praktiska besvär som att försöka få bort betalningsanmärkningar.

Går det att få brottsskadeersättning för kränkning?

Ja, du kan ha rätt till brottsskadeersättning för kränkning av den personliga integriteten om du har blivit utsatt för olovlig identitetsanvändning. Men det krävs att du har blivit utsatt för en allvarlig kränkning. När Brottsoffermyndigheten bedömer din rätt till ersättning tar myndigheten hänsyn till bland annat hur omfattande den olovliga användningen har varit och hur stora praktiska besvär som du har haft. Det kan ha betydelse om du – på grund av att någon annan har missbrukat din identitet – till exempel blivit nekad olika konsumenttjänster såsom att handla på kredit och haft praktiska besvär.

Kan jag få ersättning för terapi och sjukskrivning?

Det går också att få brottsskadeersättning för psykisk personskada, till exempel kostnader för sjukvård, medicin, terapi eller inkomstförlust om du blivit sjukskriven. För att få ersättning för en psykisk personskada krävs medicinsk dokumentation, till exempel ett intyg från en läkare eller psykolog som beskriver personskadan och att den är orsakad av brottet.  

Finns det exempel på när andra har fått brottsskadeersättning?

Eftersom olovlig identitetsanvändning är ett ganska nytt brott finns det inte så många exempel. Brottsoffermyndigheten har beskrivit två ärenden där den ena personen fått brottsskadeersättning och den andra fått avslag på sin ansökan.
Läs mer om ärendena.

Vad gäller om jag har blivit utsatt före den 1 juli 2016?

Du kan inte få brottsskadeersättning om du har blivit utsatt före den 1 juli 2016 eftersom det inte var olagligt då.

Hur ansöker jag om brottsskadeersättning?

Börja alltid med att polisanmäla händelsen. Du kan också kontakta ditt försäkringsbolag, men det är i nuläget väldigt ovanligt att försäkringsbolag ger ersättning för personskada och kränkning vid den här typen av brott. Om polisen lyckas identifiera gärningspersonen måste du avvakta den rättsliga processen och eventuell domstolsförhandling innan du skickar in en ansökan.

Det går att få brottsskadeersättning även om polisen inte lyckas identifiera vem det är som begått brottet. Då krävs det att det finns en utredning, till exempel polisens förundersökning, som visar att du blivit utsatt för ett brott och hur omständigheterna kring brottet har sett ut. Du kan ansöka om brottsskadeersättning på Brottsoffermyndighetens webbplats.

När måste jag ansöka?

Din ansökan måste ha kommit in senast inom tre år från det att:

  • domen efter rättegången ”vann laga kraft” och inte längre kan överklagas,
  • förundersökningen lades ned eller
  • brottet begicks.

Om du var under 18 år när brottet inträffade kan du ansöka om brottsskadeersättning fram till och med din 21-årsdag.

Senast uppdaterad:2018-05-16
Telefonväxel
090-70 82 00, sommartider vardagar klockan 8–12
Brottsskadeenhetens servicetelefon,
främst skadeståndsrättsliga frågor
090-70 82 00, menyval 4,
sommartider vardagar klockan 8–12
Fax
090-17 83 53
Postadress
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49 i Umeå